HomeKartiniPagina 29

JPEG (Deze pagina), 962.80 KB

TIFF (Deze pagina), 8.15 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

1;AR1·1N1.
,,wijze lessen in bloementaal," en kent weinig genie-
I tingen die haar liever zijn dan, gezeten op den grond,
met haar werk op een laag tafeltje voor zich, te
luisteren naar de gedichten, haar voorgezongen door
een javaansche vrouw. Ook de gamelan is haar dier-
baar al weet zij te weinig van muziek om haar
I indrukken te kunnen ontleden. ,,Duizendmalen heb ik
· ,,Ginondjing" gehoord, doch geen enkelen klank, geen
I enkelen toon kan ik beetpakken. Nu de gamelan
4 zwijgt weet ik me geen enkelen klank te herinneren,
I ‘ alles is uit mijn herinnering weggevaagd; die droef-
liefelijke geluiden, die me ongekend zalig en toch zoo
` diep weemoedig stemmen tegelijk. lk kan ,,(§inondjing"
niet hooren zonder diep ontroerd te zijn. Als ik maar
de eerste tonen hoor van het prachtige voorspel, dan
ben ik weg. lk wil dat zwaarmoedige lied niet hooren
I en toch ik moet, ik moet luisteren naar de murmelende
stemmen die mij vertellen van het verleden, van de toe-
komst, en ’t is alsof de adem van de trillende zilveren
klanken de sluiers wegblaast die het geheimzinnig
komende onthullen. En klaar als het heden trekken
I toekomstbeelden mijn geestesoog voorbij. Een huive-
ig ring vaart mij door de leden als ik daar sombere
I donkere figuren voor mij zie verrijzen. lk wil niet
I zien, maar mijn oogen blijven wijd geopendten aan
• mijn voeten gaapt een afgrond van duizelingwek-
kende diepte, maar als ik mijn blik opsla naar boven
I welft zich een helderblauwe hemel boven me en gouden
zonnestralen spelen dartel met donzige witte wolkjes
I en in mijn harte is het weer licht!"
* De artistieke begaafdheid van zoo menig kind des
I lands vervult haar met bewondering en trots. Mevrouw
' Abendanon raadt nooit wie zoo mooie wajanghguren
I voor haar teekent. Het is een van de gan1elan-bespe-
I