HomeKartiniPagina 28

JPEG (Deze pagina), 905.01 KB

TIFF (Deze pagina), 8.15 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

tl M _.-_rr.__E_rrü_
java gewoond hebbende, kan toch nog niet zoo op
_' de hoogte zijn van alles in onze lnlandsche wereld
als de geboren lnlander zelf. Veel wat nu nog duister
j en een raadsel is voor Europeanen, zou ik gemakkelijk
l" met een paar woorden kunnen oplossen, en daar
j waar geen Europeaan toegang heeft, kan de Inlander
komen. Allerlei finesses in de Inlandsche wereld, die I
j zelfs voor den grootsten Indoloog onbekend zijn *
gebleven, kan de lnlander aan `t licht brengen." j
, Men ziet het: kennis der nederlandsche taal, niet «
l om uit den javaan een nagemaakten Europeaan te l ‘
vormen, maar om hem in staat te stellen, zijn eigen
Q volk zoowel beter te begrijpen als te doen begrijpen U `
en om, langs dien weg, Nederland en Indie steeds
dichter tot elkander te brengen. Ook hier weder het
associatiedenkbeeld; Kartini onbewust medewerkster i
van Snouck Hurgronje!
j IV. j
Een merkwaardig teeken van zich bewust wordend
nationalisme is dat steeds sterker wordend gevoel van l
de verplichtingen die Kartini heeft aan haar land en zg
j aan haar volk; die tegelijk met haar geestelijke ont- j
wikkeling groeiende belangstelling in en liefde voor I
de javaansche taal, de javaansche kunst, het javaan- •
sche zieleleven.
Het is haar een vreugde, aan hollandsche vrienden j
te schrijven over de schoonheid van haar moeder-
spraak ,,een gevoelstaal vol poëzie en . . . snedigheid," I
zooals zij aardig zegt, doelende op het geestige *
woorden- en klankenspel waarin haar landslieden, j
vooral die tot het eigenlijke volk behooren, meesters '
zijn. Zij haalt haar hart op aan javaansche gedichten, l
l l