HomeKartiniPagina 27

JPEG (Deze pagina), 902.18 KB

TIFF (Deze pagina), 8.17 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

l ij
I ' .
i _____~“_` gg-- U A KARTINI. 25
/ ,,Terugblik;" zij schrijft over hem als over den dichter
jr ‘ die haar en haar zusters ,,zooveel troost geschonken
P (heeft) in zware, moeilijke dagen." Later, als zij een
f ` beschrijving geeft van i' haar boekenkast, blijkt nog
{ eens welk een eereplaats daarin en in haar hart Peter
2 August verworven heeft. ,,Een onzer beste vrienden,
een oudje, waar niet veel meer naar omgekeken
wordt, omdat `t ouderwetsch is, ziet men dadelijk,
wanneer men hun woning ontsluit. Ons lief, trouw
· oudje, menigeen haalt er den neus voor op, maar
g wij hebben hem lief onzen ouden vriend, die ons nooit
l heeft verlaten, in vreugdedagen met ons meejubelt,
l en in smart en donkere dagen ons troost en opbeurt.
Het is .... De (àénestet."
ij Andere westersche talen dan de onze kende Kartini
j niet, met uitzondering van een klein beetje liransch ‘
w dat zij later leerde. Zij gevoelt het als een gemis,
niet omdat zij die andere talen zou willen spreken,
l maar omdat er veel werken van buitenlandsche
l schrijvers zijn, die zij in het oorspronkelijke zou wil-
j len genieten. §;Zou echter, indien nog twee of drie
lj europeesche talen in ernstige studie genomen waren,
lj haar vermogen om zich in het Nederlandsch uit te
i drukken, wel tot een zoo gelukkige ontwikkeling zijn
l gekomen?
j · In de kennis van het Nederlandsch ziet Kartini het
onmisbaar middel om den lnlander door den Euro-
,i peaan te doen begrijpen. ,,VVanneer ik meesterschap
j over de Nederlandsche taal bezat," schrijft zij als
j meisje van twintig jaar, ,,dan was mijn toekomst
{ verzekerd. Een ruim arbeidsveld lag dan voor mij
l open en ik ware een vrij menschenkind. VTant zie
- ik als een geboren javaansche weet rz//cs van de
1 lnlandsche wereld. Een Europeaan, hoe lang ook op ·
l
^
xl I (#4