HomeKartiniPagina 25

JPEG (Deze pagina), 958.54 KB

TIFF (Deze pagina), 8.19 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

» i ‘ A i
i “ 1<ART1N1. 23
gi V krijgen, ,,hollandsche maniertjes" zooals zij zich uit- i
· drukt, haar een gruwel is; dat voor haar de kennis
van die vreemde taal nooit doel is, maar steeds
middel blijft, het middel om te komen en tot wes-
tersche kennis en tot het opwekken van belangstelling
voor haar eigen volk; dan gevoelt men zijn bewon-
dering voor het gemak waarmede zij haar denken
. en gevoelen voor ons openlegt van bladzij tot bladzij
stijgen. Het moge nog geen êzmsfproza zijn wat ons
1 hier geboden wordt, als bz/zcïrezzproza behoort het tot
jj het beste en ik vraag alweder of er veel hollandsche l
lj jonge meisjes zouden zijn, wier fransche of engelsche
à . .. . . .,
brieven de vergelijking met Kartini s hollandsche
_, epistels kunnen doorstaan. De enkele foutjes of onjuiste
l‘ uitdrukkingen die men hier of daar zou kunnen
opsporen verzinken geheel in het niet bij de menigte
van frissche gezegden, gelukkige wendingen en gloed-
E volle gemoedsuitingen waarvan haar brieven over-
,7 vloeien. Onder de schrijfsters in een voor haar
j vreemde taal heeft Kartini zich met deze brieven ·
al reeds een eervolle plaats veroverd.
Een dergelijk resultaat zou onbereikbaar zijn geweest
gl was bi` haar niet een groote intelligentie ge Jaard ge-
J J as ¤ vc l _ iw
ïï aan met een ber en van bezwaren verzettende liefde
. g Z? ..
Q voor onze taal. felkens geeft zij aan dat gevoel
g* uiting. ,,lk heb je taal zoo oneindig lief," schrijft
zij aan haar onbekende vriendin Stella en: ,,Van af
onze schooljaren is ’t mijn vurigste wensch. altijd ge-
` weest, haar goed, werkelijk goed te kennen." lin
later aan mevrouw Van Kol: ,,De kennis der Neder-
, landsche taal is voor ons een onuitputtelijke bron
I ..
Q van genot; zij ontsloot voor ons zooveel schoons,
l van welks bestaan wij te voren geen flauw ver-
moeden hadden/` _
i
i .
l
i
1 .

il i··-~ ~ ~ ·· r- Y · · -­ . . . ,z , ,_ , .
-.:.4...., .,,___,.. . ..,.,._. .... .....,,..,,-,....c-....a. .-a..-. .-.. .. ...~ .-. ...».- ..,... V.,-4.i- .- i. .,,. ,».... .a,,,..,,_,..,.. ,, ._._ ,, _,c.,,.. ..,,,.~,g;Eg.·.x.·'l