HomeKartiniPagina 24

JPEG (Deze pagina), 929.24 KB

TIFF (Deze pagina), 8.19 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

ë l .
1* l ?
22 M KARTINI.
l Of Kartini 1Vai/uw ciw, Wczse gekend heeft is niet j i
I zeker. Vermoedelijk raadde mevrouw Van Kol haar i
y de lezing van het werk aan, want het zal dit wel zijn,
j waaromtrent Kartini in haar brief van ZI juli 1902
l vraagt of er een hollandsche vertaling van bestaat.
` Maar uit latere brieven blijkt niet dat zij het las. De
» geest van den dichter was echter in elk geval over Q
haar vaardig en ik vraag mij af, of er veel /z0Z/cmdsc/ze
Q jonge meisjes zullen zijn, voor wie de verheven strek-
_ king van het verhaal der drie ringen zoo zeer realiteit 1
l is geworden als het geval was met de meest door
E eigen nadenken gevormde javaansche, dochter van
den regent van Djapara.
f 111. l
l ii
i De bijzondere bekoring die van Kartini’s brieven
uitgaat wordt voor ons nog verhoogd door het ge- ii
mak waarmede de jonge javaansche het Nederlandsch pi
hanteert en door haar groote liefde voor deze haar 1
vreemde taal. Want een vreemde taal is en blijft het àl
voor haar. Thuis wordt altijd javaansch gesproken.
Hollandsch alleen met Hollanders. Met Chineezen en
Arabieren Maleisch. Zelfs de zusjes die tezamen
i het klaverblaadje vormen en met haar drietjes zoo Q
ijverig werken en lezen, houden onder elkaar de
mooie moedertaal in eere. Zoo nu en dan loopt er
wel eens een hollandsch zinnetje onder door, bijv.
als er een aardigheid is, die bij vertaling veel van
het humoristische zou verliezen, maar verder gaat
het hollandsch spreken van de zusjes onderling niet.
Neemt men dit alles in aanmerking; bedenkt men
er bij dat Kartini nationaal-javaansch gezind is, dat
het lezen van hollandsch alleen om een vernisje te
1
I
i
ki ._..