HomeKartiniPagina 23

JPEG (Deze pagina), 920.23 KB

TIFF (Deze pagina), 8.26 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

Kaiïrgl 21
3 zonder dat zij gedekt staan onder godsdienstig
vaandel? Zoo zal men de Mohammedaansche be-
volking niet tegen zich in het harnas jagen. De Mo-
· i hammedaan beschouwt met min of meer minachting
den voormaligen geloofsgenoot die zijn eigen geloof
· verzaakt en een ander omhelst. Dit is in het oog van
den Mohammedaan de grootste zonde, die men begaan
kan. En de Christen geworden Mohammedaan kijkt
van zijn kant met minachting neer op zijn voorma-
j ligen geloofsgenoot .... Ik hoef niet verder uit te
l spinnen wat hieruit voortvloeit.
ii ,,V/il men den javaan absoluut godsdienst leeren,
welnu, leer hem dan den eenigen God kennen, den
A C Vader der liefde, die de Vader is van alle schep-
f selen... Leer hem den waren godsdienst, d. i. den
mixer/[q'/eczz en men kan dien godsdienst belijden als _
YI Christen zoowel als Mohammedaan e. a. Ons idee is,
, _ dat Nederland zende beschaafde, ontwikkelde en hoog- A
ä staande menschen, die uit zuivere menschenmin zich
· j · willen vestigen midden in het javaansche volk, met
. hen levende en lievende, hen onderrichtende, genezende,
helpende, overal waar hulp noodig is."
W Dit alles is zeker niet geheel nieuw. Klaar wat wel
" geheel nieuw is, is dat het tot ons komt van inlandsehe
i zijde. Nooit is ons nog duidelijker voor de oogen
ï gesteld hoe ook de religieuze gevoelens van den i
met de westersche beschaving in aanraking gekomen
javaan door die beschaving een hoogere wijding
. kunnen erlangen zonder dat hij den Islam den rug
` ` behoeft toe te keeren. Prof. Snouck Hurgronjes pleidooi
i over een de moskee in het midden latende associatie van
N den inlander aan Nederlands cultuur vindt nieuwen
steun in deze ontboezemingen van een religieus ge-
stemd javaansch meisjesgemoed.