HomeKartiniPagina 22

JPEG (Deze pagina), 975.75 KB

TIFF (Deze pagina), 8.26 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

lj
i ··
20 1<ART1Ni. _
i` is de grondtoon van alle godsdiensten. Och, werd i
_ het maar verstaan en nageleefd, de godsdienst zou
E voor de menschheid zijn wat zijn oorspronkelijke,
i goddelijke bedoeling is: een zegen! Dàt had ons zoo ‘
lj in ’t harnas gejaagd tegen den godsdienst, dat de
jj belijders van de eene leer die eener andere minachten, ·
· haten, vervolgen zelfs soms."
Zij heeft eerbied voor het Christendom en voor
li hen die, vals vele zendelingen, naar het gebod der
liefde leven. Voor een man als dr. Adriani gevoelt j
zij bewondering en onbegrensde hoogachting. Toch
j blijkt uit niets dat de gedachte om van godsdienst- lj
i vorni te veranderen en Christin te worden ook maar
Q een oogenblik bij haar is opgekomen. Integendeel, aan ,
haar vriend in Midden-Celebes schrijft zij met haar
‘ vereerende oprechtheid: ,,Hoe verschillend de wegen
i. ook zijn, die wij bewandelen, zij leiden tot een en ij
E hetzelfde doel: het goede. Wij ook dienen het goede j
i dat u God noemt en wij Allah;" en aan mevrouw
Van Kol had zij reeds vroeger verklaard: ,,U kan t j ‘
er zeker van zijn dat wij steeds zullen blijven wat i
wij zijn. Vurig hopen wij met U, dat ’t ons gegeven gs
V moge zijn, eens onzen godsdienstvorm beminnelijk te W
i maken in de oogen van andersdenkenden? `
j Zij kan het, eerlijk verklaard, niet uitstaan dat de i
j Christenen zich het monopolie van de Liefde aan- i
matigen. ,,l/[oet men dan absoluut een Christen zijn
om naar dit goddelijk gebod te kunnen leven ?" In
dat opzicht blijft zij zich steeds gelijk en allengs wast . p
in haar de overtuiging dat hetgeen voor java het `
allerheilzaamst zijn zou te omschrijven ware als =
Uzendingsarbeid - doch sözze/ez eZ00p." Z
,,NVaarom zouden er niet op meer plaatsen van
java instellingen als op Modjowarno kunnen komen,