HomeKartiniPagina 21

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 8.29 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

! ‘
i<ARTiN1. 19
Kol. Na het bezoek van haar echtgenootjaan Djapara
· I ontstaat een briefwisseling tusschen de twee superieure
vrouwen. Van Nellie’s brieven kennen wij niets dan
enkele aanhalingen, maar wat Kartini naar aanleiding
. { van de woorden van haar oudere vriendin aan deze en
anderen schrijft bewijst genoeg hoe diep die woorden
haar troffen. ,,’t Was al lang aan ’t werken en groeien in '
onze ziel, wij wisten ’t niet; en mevrouw Van Kol heeft
_ ’t gordijn voor onze oogen weggeschoven," schrijft zij ·
ia I2 juli IQO2 aan mevrouw Ovink. En eenige dagen
later, in een brief aan mevrouw Van Kol, vloeit haar
_, · een vroom dankgebed aan het Opperwezen, dat zij
°i niet dan in verheven javaansch durft noemen, uit de
j pen: ,,Dank, o Goestikoe, voor deze genade! Daarom
hebben de Génestet’s schoone woorden in ,,Terugblik"
zoo’n wondere bekoring voor ons! Onze zielen honger- i
den, zochten .... wij wisten niet wat!" ....
i Wil men meer weten van Kartini’s God? Velnu, ‘
rg hij is het oneindig Opperwezen, dat Mohammedanen,
i. Christenen en joden met elkander gemeen hebben,
dat ook den Boeddhist, den Brahmaan en zelfs den
° i Heiden bezielt en dat in Goedheid en in Liefde zijn
Q voornaamste attributen heeft. Het geloof in dien God
is haar het voornaamste, godszizèzzsf een zaak van
­ traditie. In het mohammedaansche geloof opgevoed, ‘i
i wil zij Mohammedaan blijven al is zij niet blind voor l
E sommige gebreken der leer, omdat de geloofswzm F
g voor haar ten slotte bijzaak is en elke andere vorm
g ook weer zijn gebreken heeft. ,,Er is geen God dan .
! God! zeggen wij Mohammedanen, en met ons alle
· geloovigen, monotheïsten; God is de Heer, de Schepper
` van het Al. Kinderen van een Vader, broeders en i
de zusters dus, moeten elkander liefhebben, d.i. helpen,
st·eunen. Elkander helpen en steunen, liefhebben, dat
!
!