HomeKartiniPagina 19

JPEG (Deze pagina), 953.73 KB

TIFF (Deze pagina), 8.24 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

l / i
l
lx l
. l .
J l A KARTINI. I7
' of kleeren, of sieraden, antwoordt: ,,0 Moeder, geef
‘ mij een bloem, die opengaat in het hart." Hoe tref-
fend dat andere van den eenvoudigen houtsnijder,
r van wien de regentsdochters, ,,in extase over zijn
i kunst," wilden weten waar hij al dat moois toch
vandaan haalde. ,,Even werden de naar beneden
. kijkende oogen tot ons opgeslagen, een beschroomd
. lachje speelde hem om den mond en eenvoudig ant-
. woordde hij: ,,Uit mijn hart, bendoro!"
E De poezie en de innigheid die uit dergelijke trekjes
V spreken vindt men terug in Kartinis verhouding tot
. r haar zusters en tot haar ouders. Over haar vader
schrijft zij in bewoordingen die doen gevoelen dat zij
‘ hem niet alleen vereert, maar, boven alles, liefheeft.
1 Wat haar bij haar streven naar ontwikkeling het
{ meest doet strijden en lijden is de gedachte die zich I
P maar al te vaak aan haar opdringt dat zij ïicrdcï wil .
gaan dan haar vader goedkeurt en hoe jubelt zij
wanneer zij ten slotte, met een bescheidener plan
dan haar eerzucht ontworpen had, de instemming
van haar ouders verzekerd weet. De vader van zijn
In kant verschijnt in deze brieven als het tegenbeeld van ‘
' " den hooghartigen oosterschen huistiran. Hij verbergt
l allerminst hoe zielsveel hij van zijn dochtertje houdt
en moet hij haar soms leed doen, hij zelf lijdt er. nog {
ï p meer onder dan zij. Maar de verhouding is dan ook
* zoo als zelfs zij die den Inlander goed kennen nauw-
.f lijks zouden gelooven. ,,Al sinds geruimen tijd,"
‘­i‘ A klaagt zij in een periode van oneenigheid aan mevrouw
V Abendanon, ,,al sinds geruimen tijd moet ik naar bed
l gaan zonder Vader`s bijzonderen nachtgroet voor mij j
` alleen. Tot voor een paar maanden geleden ging
i Vader nooit naar bed zonder op zijn gang daarheen
¥ voor onze kamer stil te staan, zijn hoofd tusschen
i