HomeKartiniPagina 18

JPEG (Deze pagina), 975.15 KB

TIFF (Deze pagina), 8.24 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

li 1,
'·' l
1 i l »
äa___c___ · l 1
‘ ‘ ‘_ ‘ 1
i` Zeker is dat ze flink ziek wordt en veel moet lijden, .
V zóó, dat haar man aan zijn schoonmoeder telegrafeert 1
ä om over te komen. Kartini herstelt en gevoelt zich
i weer zoo sterk, dat zij als van ouds een langen brief
aan mevrouw Abendanon schrijven kan. ,,l/loeske, j
ik ben zoo vast overtuigd dat uw dochter het er goed
zal afbrengen," klinkt het hoopvol den 7den Septem-
jï ber. Helaas, ditmaal had haar voorgevoel haar be- i
j drogen. De brief waarin zij het uitte zou haar laatste Z
jl zijn. ,,13 September," aldus met aandoenlijke sober- Q
heid de uitgever van haar brieven, ,,13 September
Q werd haar zoontje geboren en vier dagen later stierf l ,
j zij plotseling, slechts ruim 25 jaren oud, gezegend `
g en innig betreurd door allen die haar hebben gekend .
j en liefgehad." ,
i ~ H.
i \'at menigen indischen lezer misschien nog meer .,
dan menigen nederlandschen in Kartinis brieven
treffen zal, dat is het gevoel waarvan haar gedachten E
als overvloeien. Vij hebben er ons aan gewend den ”
Inlander, den javaan in het bijzonder, te beschouwen
als een wezen, wiens vaak onverstoorbare kalmte
, een zekere met zijn fatalisme verband houdende j
Z . onaandoenlijkheid doet vermoeden. Ziehier nu echter l
i een meisje van wel aanzienlijken en beschaafden, maar T
i toch echt-javaanschen huize, wier temperament in geen
enkel opzicht met deze gangbare voorstelling strookt. ,
lin niet alleen zij zelve maar ook haar familieleden
en tal van landgenooten, niet het minst onder de kleine "
luiden, verschijnen in een geheel nieuw licht. Er straalt - X
1 poëzie uit de menschen en menschjes die Kartini ont- g .
moet. Hoe aandoenlijk is dat verhaal van het arme j
meisje dat op de vraag wat ze hebben wilde, lekkers, L
ä