HomeKartiniPagina 15

JPEG (Deze pagina), 923.26 KB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

, _ ‘...?ï;«~··¤.ïj _,‘_g .a¥*¥j;ï,;;;;ï.ïïg,;" 1,;.... _ï;..;;’._...; ; 1` _ 1 ï _ -· s
i li
l
‘ ä
1«;AR’r1N1. 13
l
_ allen eenvoud voltrokken en een paar dagen later
houdt het echtpaar zijn blijden intocht in het regent-
schap van den echtgenoot. Een tijd van stil maar
l ‘ diep geluk breekt voor Kartini aan. Eiken dag blijkt
jj haar hoe veel reeds door haar man werd gearbeid,
werd voorbereid in haar geest. Ook in huis, voor
r de opvoeding der kinderen, zijn de grondslagen
‘ gelegd. ,,lk vind hier den akker bereid; ik hoef slechts
voort te zaaien," juicht zij in een brief aan haar
vriendin te Batavia. Haar man overlegt met haar zijn
il onderwijsplannen. ,,Een ambachtsschool voor lnlan-
ders is al lang een illusie van hem," en ,,Op mijn
schrijftafel liggen al vast een paar stukken van zijn
i hand/` Ook wil hij dat zij samen zullen werken in
Z f0/k/02/ex hij zal javaansche sagen en legenden ver- I
4 zamelen, zij zal er een boek over schrijven. Zoo
J zullen zij samen werken. ,,Een heerlijk vooruitzichtl" 1
ln Maart 1904 maakte zij mevrouw Abendanon
A deelgenoote van hun ,,heerlijk geheim". .. ,,Zoo God
j · het wil komt tegen het einde van September een
Gods-gezantje ons reeds mooi leven mooier maken,
, den band nog nauwer, vaster toehalen, die ons nu Z
reeds aan elkander bindt. Moeder, mijn moeder, hoe
l ik mij gevoel, nu dra een zieltje uit ons beider zielen 1
. geboren mij moeder noemen zal!" j
. Rijker dan ooit door het geluk dat haar wacht ·
L leeft zij voort, liefde en poezie om zich heen ver-
; spreidend. Ziehier, hoe zij in een brief van 8 juni
E 1904 een blik gunt in haar ,,binnenhuis:"
‘ ,,Vij gaan niet uit en ontvangen zelden; en
· · toch is mijn leventje steeds vol. Heerlijk, heer- ,
" lijk! Mijne dagen verdeel ik tusschen mijn besten .
§ man, mijn huishouding en mijn kinderen, eigen l
en aangenomen. En deze laatsten nemen wel