HomeKartiniPagina 14

JPEG (Deze pagina), 967.53 KB

TIFF (Deze pagina), 8.31 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

ik - . . .- . . V . _. .; . j . ._ _., ü _ , _ _ __"ç,f. .A__, ,.;""T1:i
l
r i i
l
streven meegevoelend wezen gegroeid. Zij worden _ l
E en blijven groote vriendinnen.
E Maar ook de 71//2.67207 verschijnt in haar leven. In
j Augustus roog schrijft zij het aan mevrouw Van `
j Kol. ,,Ik zal niet als een alleenstaande vrouw onze f;
j heerlijke taak gaan vervullen; een flinke, nobele man
zal mij ter zijde staan in ons streven om nuttig r
werkzaam te zijn voor ons volk." Raden Adipati ·
Djojo Adiningrat heet de uitverkorene van haar hart.
j Hij is een javaan van westersche beschaving die een jg
i deel van zijn opvoeding in Nederland ontving en ii
` die het reeds tot regent van Rembang gebracht heeft.
Hij is weduwnaar en vader van eenige kinderen.
Kartini voelt het gewicht van de taak die haar wordt
opgelegd doch beschouwt het tevens als een voor- l
recht haar te mogen vervullen. Zij weet dat de moeder l
dier kinderen sympathiseerde met haar streven; zij ;
weet dus ook dat zij, haar eigen denkbeelden omtrent i
opvoeding volgend, tevens werken zal in den geest
der overledene. Een mooi, verheven verbond belooft j ·
" ‘ haar huwelijk te zullen worden. Het studieplan, waar-
mede de regeering bleek in te stemmen, wordt opge-
geven, ook door Roekmini, die niet alleen naar
; Batavia gaan wil. Maar wat te Djapara begonnen l
l werd zal worden voortgezet en te Rembang zal Kartini ,
; op dezelfde wijze aanvangen. Op dringend verzoek .
. van enkele djaparasche ouders belooft zij hun kinderen Z
te zullen medenemen naar haar nieuwe woonplaats V.
en daar hun opvoeding voort te zetten. Mocht de
l school te Rembang zich later te sterk uitbreiden dan ·
l zal zij haar brengen onder leiding van een europeesche · ·
i onderwijzeres en zelf als opperste leidster werkzaam ‘
blijven.
Den 8<=¤ November ïoog wordt het huwelijk in