HomeKartiniPagina 13

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 8.32 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

u 1<ART1Nï. ll i
3 - TiY`ï_l·-0-4F* __ï_"> b` TT-­`•__‘­_
j· Ook op raad van mr. Abendanon beginnen de zus-
. ters met in den kaboepaten les te geven aan doch-
{ ‘ tertjes van inlandsche ambtenaren. Spoedig telt het ·
schooltje al zeven leerlingen omtrent wier bevatte-
{ lijkheid, aardige maniertjes en met tact bestreden M
karakterfoutjes mevrouw Abendanon trouw op de
_ j hoogte wordt gehouden. Aldus zich bij voorbaat i
practisch oefenend, wachten de toekomstige acte-
j onderwijzeressen de beslissing der regeering af.
j Er had intusschen in den kaboepaten een groote
j gebeurtenis plaats gehad. Kardinah, het jongste zusje,
had zich aan het klaverblaadje onttrokken om de
j vrouw te. worden van een javaanschen ambtenaar. .
{ Gelukkig is de zwager een man naar l{artini’s hart
zoodat zij, hoe bedroefd ook dat haar zusje den ,
driebond moet verbreken, den bruiloft met vrede kan
{ medevieren. De statige inlandsche ceremoniën, die i
I niet achterwege blijven, treffen haar zelfs meer dan
j zij verwacht had. Maar zij golden dan ook niet een l
gewoon javaansch huwelijk tusschen twee voor elkaar
g ' wildvreemden, maar een huwelijk tusschen een jongen
man en een meisje die elkaar sinds lang kennen en i
A j met wederzijdschen wil gekozen hadden. Alleen zulk
een huwelijk kan genade vinden in Kartinis oogen.
Toch bemerkt zij, naarmate zij ouder wordt, dat j
l zelfs die gewone javaansche huwelijken soms tot ge-
lukkige verbintenissen kunnen leiden. Zij heeft het·
voorbeeld van haar ouders; zij heeft ook het voorbeeld j
van haar oudere zuster die, als zij haar na een
scheiding van eenige jaren weder ontmoet, haar onder
i den invloed van haar ,,besten man," ,,een prijs uit .
de huwelijksloterij," geheel veranderd blijkt. Uit het i
koude, angstvallig aan de czdrzf gehechte persoontje
van voorheen is een hartelijk, warm met Kartini’s
l
2
l
l. _ l