HomeKartiniPagina 12

JPEG (Deze pagina), 0.96 MB

TIFF (Deze pagina), 8.32 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

j
i
j. · i
!L_.._,_“.Em--;eeï.®;___I,_I.zz----.-.__.,E.._.
over met den heer Van Kol die in het voorjaar van
1902 Djapara bezoekt en in den kaboepaten logeert. .
Hoe ingenomen ook met de denkbeelden van het {
j meisje, die haar levensdoel zoo duidelijk voor zich
Q ziet, wijst de nederlandsche volksvertegenwoordiger {
haar toch op het gevaar, waaraan een langdurig
i verblijf in Europa haar zal blootstellen: in de oogen _ j
van haar landgenooten van dezen te vervreemden en
zoo een deel in te boeten van het vertrouwen dat j
` ter bereiking van haar doel onmisbaar is. Maar als
.. .. . ' .. P
zij blijft aandringen, zegt de heer Van Kol zijn steun j
" toe. Inderdaad gelukt het hem bij de behandeling
` van de indische begrooting voor toog den minister
Q van Kolonien te bewegen tot het toezeggen van een {
crediet ten behoeve der opleiding in Europa van
Kartini en haar zuster Roekmini. Maar nu spreekt
. mr. Abendanon nog eens ernstig met de meisjes en {
weet haar te overtuigen dat het in het belang der _
goede zaak veel beter is dat zij niet in Europa maar
in Indie haar voorbereidende studien voortzetten. De
. gedachte dat daardoor een langdurige scheiding van g '
j haar ouders is te voorkomen doet haar ten slotte
i zwichten en, wanneer zij eenmaal de overwinning op M j
zich zelf heeft behaald om het zoo vurig verlangde,
1 thans binnen haar bereik gekomene te laten varen,
beseft Kartini welk een goede raad haar gegeven i
werd. \’ant haar ouders, die tot dusver niet dan
noode en na pijnlijken strijd met de wenschen van
hun onstuimig dochtertje medegingen, hebben met
het nieuwe plan, dat het schrikbeeld Holland althans j
1 verbant, vollen vrede. De zusters richten tot de
regeering het verzoek om in de gelegenheid te wor-
’ den gesteld, ten bate van de javaansche vrouw in j
de toekomst, haar opvoeding te voltooien te Batavia.
_ 1
" i
ri ` j
r , E te l