HomeKartiniPagina 11

JPEG (Deze pagina), 938.46 KB

TIFF (Deze pagina), 8.32 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

V i..·:;;.···<_,;;; ;# ’‘· . jr #..2;. .·.....;..m Q ‘_ . « .)‘__ ,
..;»§;ï2‘;_.__- az- .-.a_J2
meisjes buitenshuis op te voeden. In plaats van dan
‘ toch maar zulk een school op te richten ter wille
van de minderheid die dit bezwaar niet overwegend
achtte, besloot de regeering het voorstel van den
· directeur niet over te nemen.
Gelukkig dat de directeur en zijn vrouw hun vrien-
. dinnetje niet loslaten. Ter vervanging van een naar
elders verplaatsten onderwijzer word1: aan de euro-
- peesche school te Djapara een onderwijzeres benoemd,
. die weldra als een trouwe makker zich bij het kla-
verblaadje aansluit. De uitnoodiging om te Batavia
te komen logeeren blijkt meer dan een plichtpleging
te zijn geweest. Kartini en haar zusters brengen
­ eenigen tijd ten huize van de familie Abendanon
ik door en komen er in aanraking met andere hoog- _
I staande en ruimdenkende Nederlanders. Geen van
dezen maakt op Kartini grooteren indruk dan ­
, dr. Adriani, de afgevaardigde van het Nederlandsch
il Bijbelgenootschap, wiens arbeid onder de Toradja`s
ir van Midden Celebes haar met bewondering en sym-
­ A pathie vervult. Haar verlangen om op haar gebied
.; ook te rue;/kan voor het heil der menschheid wordt
` steeds sterker. Soms denkt zij er over naar Modjo- _
` warno, de inlandsche christen-kolonie in Oost-java, i
te gaan om daar verloskunde te studeeren. Maar {
veel liever zou zij toch onderwijzeres worden en
t daarna, liefst met haar zusters, een internaat openen t
voor dochters van inlandsche hoofden. Hoe moet zij
i het echter aanleggen om de daarvoor vereischte
degelijke kennis te vergaren? Meer en meer komt
zij tot het inzicht dat zij naar Nederland zal moeten .
gaan om, vrij van de invloeden die op java haar
belemmeren, de acten, die haar volledige bevoegd- .
heid moeten verleenen, te verwerven. Zij spreekt er