HomeKartiniPagina 10

JPEG (Deze pagina), 946.90 KB

TIFF (Deze pagina), 8.32 MB

PDF (Volledig document), 43.28 MB

mi. i
li
·
g .
jl hij besluit, met zijn echtgenoote, wier idealisme voor
j het zijne niet onderdoet, door Midden­java te reizen E
ten einde met deze inlandsche pioniers overleg te
plegen. ·
Staande in de voorgalerij van den kaboepaten ziet .
Kartini het rijtuig waarmede haar vader de gasten s
van het station ging halen het voorerf oprijden; Hoe _
juicht het in haar binnenste als zij haar vader ziet
zitten naast mevrouw Abendanon en den directeur, .
" ,,die toch een heel hooge oom is" op de voorbank. ,
Dat 7/[OCZ! mr. Abendanon uitdrukkelijk verlangd
hebben want Vader, gewoon om zelfs tegenover i
jongere assistent-residenten zich te vergenoegen
met den tweeden rang, zou uit zich zelf nooit de .
eereplaats hebben ingenomen. De ,,nieuwe tijd” had je
voor haar niet zinrijker kunnen worden aangekondigd. gi
De kennismaking met de Abendanon`s is voor
Kartini een zaligheid. Verwante zielen zijn weder
gevonden en Nzieleverwantschap is dieper band dan ij
bloedverwantschap." De wenschelijkheid wordt erkend, jj V
om van overheidswege een school op te richten voor .
dochters van regenten. De directeur zal aan de regee- *
ring een voorstel doen in dien geest. Misschien kan ‘
Kartini, na degelijke voorbereiding, aan die school X
verbonden worden als onderwijzeres. In elk geval `
moet zij bij de familie Abendanon komen logeeren.
Mevrouw zal haar zelf komen halen.
Arnie Kartini! Zij zou spoedig haar eerste bittere
teleurstelling ondervinden. Over het voorstel van den "
directeur om een opleidingsschool voor regents-
dochters op te richten werd door de regeering de
meening van alle regenten ingewonnen en de meer-
derheid dezer inlandsche hoofdambtenaren verklaarde
zich er tegen, daar het niet met de ezcizzi zou strooken