HomeEene enkele, door een zee-officier gemaakte opmerking, betrekkelijk de wijze waarop de feiten spreken in de beschrijving van denPagina 8

JPEG (Deze pagina), 697.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 22.18 MB

h 6
oplosbaar raadsel staan, namelijk, indien alle oflicieele
rapporten door eenen brand waren vernietigd geworden ,
en er niet nog op zijn minst een vijftigtal levende ge-
tuigen waren, die de waarheid konden bevestigen van
het oflicieele rapport, waarin het bovenbedoelde gevecht
der Celebes is beschreven geworden. In dat rapport,
waarvan hier achter een afschrift wordt medegedeeld,
r vinden wij, voor den lezer van de werken van den
lleer VAN mms, eene geheel ondenkbare zaak, name-
` lijk , dat de Celebes in het ge/wel niet met eene kotta
mara of vlot in gevecht is geweest.
lezen in de rapporten, dat de Celebes op den
27** Julij 1859, twee kotta­maras, en op den 6** Au-
gustus 1859 eene kotta­mara in de Kapoeas-rivier heeft
opgespoord en naar Poeloa Pctak gebragt, doch dat de
vijand het niet heeft gewaagd, die houten vlotten tegen
de Celebes te verdedigen; en toch is er op den 27** Juli_j
1859 aan boord der Celebes Wel gevochten, en er zijn
ook van onze zijde wel gekwetsten gevallen, om de
kotta·n1aras te verkrijgen. fa
De Heer VAN mms zegt u immers eenige regels;
vroeger ook, dat men onder het vuur der nieuwe ver- .
schansingen aan den wal, twee kotta-1naras aantrof,
en op pag. 292 van het eerste deel, kan men ook lezen,
hoe buitengewoon sterk de vijand zijne bentings aan
den wal weet te maken, altijd voor een in de krijgs-
kunde geheel onervaren volk.
Een artillerie•oflicier, of een met de uitwerking van
geschutvuur goed bekend schrijver , zoude vermoedelijk
dan ook wel op het denkbeeld zijn gekon1en, dat het,
tot het verkrijgen der kotta­maras, noodzakelijk was,
om eerst het vuur der vijandelijke schans aan den wal
tot zwijgen te brengen
(1) Znlk een geselüedselirgver zoude toch waarschijnlijk geen ge-
loof hebben gehecht aan het verdiehtsel, dat de Celebes uren lang op ,
een houten vlot heeft geschoten.