HomeEene enkele, door een zee-officier gemaakte opmerking, betrekkelijk de wijze waarop de feiten spreken in de beschrijving van denPagina 7

JPEG (Deze pagina), 690.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 22.18 MB

5
geschiedenis, dat ik de plaatsen zoude kunnen op-
noemen, alwaar de Majoor VAN 11EEs heeft deelgenomen
aan den oorlog. Doch waar en hoe zulks ook moge
geweest zijn, Z. H.E.G. is, naar mijn bescheiden oor-
deel, toch lang genoeg in Oosblmliën geweest, om
l- even goed als ik en vele anderen 1net mij te kunnen
Weten, dat de inboorlingen aldaar, geene drijvende
batterijen kunnen maken, onder welke benaming ook,
die uren lang het vuur van 30­ponders kunnen trotseren.
Ik mag dan ook niet uit het oog verliezen, dat er
nog eene andere omstandigheid denkbaar is, welke de
lleer VAN KEES zich kan hebben voorgesteld, toen hij
dat gevecht der Celebes met eene kotta-tnara besclneef.
i De Celebes kan, namelijk, op meer dan duizend el afstand
der kotta­1nara zijn gebleven, vanwaar de kans van tref-
fen zoo gering was, dat het vijandelijke vlot in vier
uren tijds slechts door een kogel a 30 {L? werd getrollen.
lloewel de rivier bij Somgie Kaya, daartoe niet
breed genoeg is, zoo is dat geval toch mogelijk. want
li er zijn daar zoo weinig bogten in den oever, dat wij
op den 27“ Julij 1859, ’s morgens ten 8 ure, de kotta-
· mara reeds op eenen afstand van een groot kwartier
stoomens, in het gezigt kregen.
Maar iets dat mogelijk had kunnen plaats hebben, is
daarom toch nog niet Werkelijk gebeurd.
lk geef den Heer VAN KEES dan ook de verzekering ,
j dat de Celebes, bij de drie expeditiën, waaraan dat
l schip van 1858 tot 1860 heeft deelgenomen, steeds zóó
digt bij het vijandelijke vuur is gekomen, als de diepte
j van het vaarwater en de diepgang van dat vaartuig
E zulks maar toelieten
E En zoo zouden wij hier schijnbaar tegenover een on-
j (1) Dc Celcbes nam achtereenvolgens deel aan de cxpcditiën van
T Djambi, lfoni ex1Ba22d_jcMnasiu. Eerst nahetgcvechtte Djambiiu 1858
V werd het bevel over de Cclcbcs aan den ondcrgctcekcndc opgedragen.

I