HomeEene enkele, door een zee-officier gemaakte opmerking, betrekkelijk de wijze waarop de feiten spreken in de beschrijving van denPagina 6

JPEG (Deze pagina), 691.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 22.18 MB

4
zoude geschreven hebben. Maar het schijnt zeer 1l1OCljۥ
lijk te zijn, op grooten afstand van de plaatsen, waar
de te beschrijven gebeurtenissen voorvallen, uit archie-
ven te weten te komen, wat werkelijk waarheid is,
- en nu die moeijelijkheid mü weder zoo overtuigend ge-
bleken is, uit een werk van zoo veel blijvende waarde, jl
als, volgens bevoegde beoordeelaars, de werken van den
[leer VAN REES hebben, gevoel ik mij voor de eer onzer
Marine verpligt zulks eens openlijk aan te toonen.
Ik heb hier derhalve geene persoonlijke verdediging
te schrijven en bepaal mij dan ook tot eene enkele
zaak van meer technischen aard.
Op bladzijde 85 van het eerste deel van den Band-
jermasinschen krijg leest men, onder anderen , woorde- ·
lijk het hierna volgende:
» Eerst na een vuurgevecht va11 vier uren kon men
die vlotten meester worden en naar Poeloe Petak
sleepen. Het voltooide vlot, dat door zijn buitenge-
woon wederstands vermogen het vuur der 30·ponders
uren lang trotseerdc, was op de volgende wijze ingerigt: jg
>> Een gewoon vlot, uit zware boomstammen zamen-
>> gesteld, werd bevloerd met planken, en daarop een
>> stevig geraamte van een huis gebouwd. Om dit ge-
>>raa1nte plaatste men onder eene helling van 35° eene
» dubbele rij losse balken, bestand tegen het indringen
» van projectielen. VVerd ee11 balk vernield, door lang·
»durig geschutvuur, en ontstond daardoor eene ope-
>> ning, dan viel het gat van zelf weder digt, door
» den naasten los staanden balk. Voor de schietgaten =
»waren openingen nitgespaard en deze met schuiven j
» voorzien, evenals op de versterkte ijzeren laad- I
»> schouwen. De binnenruimte, geschikt om een vijftig-
» tal manschappen te bevatten, was door een’ zolder
>> van balken bomvrij gemaakt." F
Ik ben niet zoo ervaren in de Oost­Indische krijgs· j
' ;
i