HomeEene enkele, door een zee-officier gemaakte opmerking, betrekkelijk de wijze waarop de feiten spreken in de beschrijving van denPagina 5

JPEG (Deze pagina), 708.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 22.18 MB

3
meer overeenkomstig de taktische inzigten van den Heer
VAN KEES waren te werk gegaan.
Het zoude mij ongetwijfeld vrij staan mijn oordeel
tegenover het oordeel van den lleer VAN KEES te stellen.
Ik ben ook in staat om aan te toonen, en niemand zoude
het regt hebben mij zulks ten kwade te duiden, dat
de tegenwoordige kundige en achtenswaardige Chef van
het door den Heer VAN KEES te regt hooggeachte Neder-
landsch Indisch leger, over vele handelingen der Marine
geheel anders denkt dan ZEd.
Ik zoude met mijne opmerkingen op het werk van den
Heer VAN KEES wel een boekdeel vol kunnen schrijven,
niet veel minder dik dan dit werk zelve. Het ligt
echter niet in mijne bedoelingen dit werk in zijn geheel
te recenseren, zelfs niet om al de daarin voorkomende
onnaauwkeurigheden aan te wijzen, dcwijl ik op goede
gronden mag vertrouwen, dat de verkeerde beoordee-
lingen door den Heer VAN KEES gemaakt, ter zijner tijd
wel wederlegd zullen worden door daartoe meer bevoegde
, personen dan ik ben.
Maar onder de verhalen van den Heer VAN KEES, die
naar mijn oordeel niet met de waarheid overeenkomen,
zijn zaken, die, indien zij werkelijk geschied waren,
zoo als de Heer VAN KEES ze mededeelt, aan mij beter
dan aan iemand anders bekend zouden moeten zijn.
Men versta mü wel; mijn naam wordt in het werk
van den Heer VAN KEES niet genoemd, en ik ben er
ZEd. dankbaar voor, Want om door zulk een talentvol
en geaccrediteerd schrijver, als de Heer VAN KEES is, ge~
noemd te worden op dezelfde wijze als mijne twee voor­·
I gangers in het bevel over de zeemagt bij de Bandjer­­
masinsche expeditie, is werkelijk niet benijdenswaardig.
Ook wordt de Heer VAN KEES, dien ik de eer niet heb
persoonlijk te kennen, door mij geenszins verdacht,
dat hij naar zijne eigene overtuiging geene waarheid
1 ik