HomeEene enkele, door een zee-officier gemaakte opmerking, betrekkelijk de wijze waarop de feiten spreken in de beschrijving van denPagina 30

JPEG (Deze pagina), 645.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 22.18 MB

28
j koopen van de praauwen, die ik order zal geven dat
j hun van de Negara zullen toegezonden worden.
Daar enz. T
j Ter herinnering van hetgeen men voor de versterking
noodig heeft, heb ik de eer U. H. E. G. hierbij eene i
copie aan te bieden, van de door den Kommandant te
l Poeloe Petak ingediende aanvraag, en ook eene opgaaf
van hetgeen door ons daar is afgegeven.
lk acht mij verpligt hierbij op te merken , dat de tijd
waarop de versterking in staat zal zijn, iederen aanval
alleen te kunnen weerstaan, afhankelijk is van het al
of niet toezenden der gevraagde materialen.
Daar ik verder vernam, dat de plaats, waar de vijand ­
bezig is versterkte vlotten te maken, een en een halven A
dag stoomens van Planketï ligt en er dus een dag of
4 zou verloren gaan , door met de Celebes daar henen
te gaan, zoo kwam het mij beter voor, thans die
vlotten niet te gaan opzoeken, maar af te wachten,
totdat zü wat digterbij kwamen, voornamelijk, omdat
ik het niet geraden achtte, mij voor alsnog zoo lang j
van de ZVegm·a. te verwijderen.
lk bleef enz.
Ook zal dadelijk berigt gezonden worden, indien
men verneemt, dat de vlotten van den vijand gereed .
of in beweging zijn gekomen.
De gezaghebber is van oordeel, dat de Celebes alsdan
nog vóór den vijand te Poeloe Petak kan zijn, in aan-
merking nemende, dat die vlotten maar zeer langzaam
kunnen bewogen worden.
Het zullen vermoedelijk copijen zijn van de vlotten,
waarover men (zooals U.H.E.G. bekend is) in de be- _
solirjjving van Borneo leest en die, naar men verhaalt, l
reeds eeuwen geleden gebruikt werden, om in de g
rivieren alhier oorlog te voeren. j
In dit geval zullen het zeer groote vlotten zijn,
lj J