HomeEene enkele, door een zee-officier gemaakte opmerking, betrekkelijk de wijze waarop de feiten spreken in de beschrijving van denPagina 3

JPEG (Deze pagina), 703.96 KB

TIFF (Deze pagina), 6.60 MB

PDF (Volledig document), 22.18 MB

. V L/{Z/7% ȕ 5 .
· 4
.i·I
; EENE ENKELE,
, DOOR EEN ZEE­OFFICIER GEMAAKTE
ornnmune
9
T BETREKKELIJK DE WIJZE wanner EE FEITEN SPEEKEN
ii IN DE BESCHRIJVING van DEN
Bamljermusmscheu Krijg, ·
'§_
DOOR W. A. VAN REES.
lig Indien ik deze mijne opmerking begin met de mede~
1 deeling, dat ik gedurende meer dan anderhalfjaar heb
deelgenomen aan de verrigtingen van ’s Konings zeemagt
ff; hij de expeditie in de Zuider­ en Ooster­Afdeeling van
, Borneo; (1) alsdan zal het ongetwijfeld niemand be-
vreemden, dat ik in de laatste dagen van de maand
Mei j.l., met veel belangstelling vernam, dat eene
.,~. beschrijving van die expeditie door den Heer W. A. vu
e, HEES in het licht was verschenen.
- De erkende groote bekwaamheden van den Heer VAN
umts als schrijver, de openlijk verkondigde lofspraken
E op die11 schrijver door bevoegde beoordeelaars, en door
mannen, wien wij en duizenden met ons de grootste
achting toedragen , zoo wel om hunne vvaarheids liefde,
als om de onafhankelijkheid waarmede zü steeds openlijk
J (1) Van ltfei 1859 tot Maart 1860 als Kommandant van Z. Ill.
fë stoomschip Celebes, en van half April tot half December 1860 als
` Bevelhebber van do geheele zecmagt bij die expeditie, en tevens
p Kommandant der stoomschepen Bali of Suriname.
l 1
t
.j ·
z
l
4
- i
‘l