HomeEene enkele, door een zee-officier gemaakte opmerking, betrekkelijk de wijze waarop de feiten spreken in de beschrijving van denPagina 27

JPEG (Deze pagina), 700.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 22.18 MB

i 25
i den te beginnen, en dat het misschien mogelijk zoude
" zijn om de Celebes achteruit zóóver in de passage te
halen, dat de kotta mara op een paar honderd ellen
j afstands met den achtersten dertig·ponder konde be-
j schoten worden.
’s Avonds te Plcmkey terug komende, vernam ik van
li den Heer MAKS , dat het waarschijnlijk onmogelijk zoude
zijn met de Celebes in de passage te komen.
t De bekomen tijding dat de Pembukel op deze kotta
mara woonde, deed mij echter besluiten de zaak te
j beproeven, doch ik nam tevens I4 bajonetten der be-
zetting te Plan/wy, en een vijftien Dayakkers van den
E Heer MAKS mede, om, indien het mislukte de Celebes
j in de passage te halen , dan eenen weg over het eiland
te kappen en de kotta mara te gelijk met de gewapende
sloepen, en over den wal met de twee mortieren en
j 25 geweerdragende mannen aan te vallen.
’s Morgens ten 8% uur van den 6** Aug., kwam ik
met de Celebes voor de passage ten anker, stak zooveel
geschikte trossen als wij vinden konden op elkander, en
`i begon er achteruit in te halen. Deze manoeuvre gelukte
volkomen. De gewapende barkas der Ardjoeno onder
bevel van den Luit. ter zee CLIFFORD, beschermde de
‘ sloepen, die de trossen uitbragten. De vijand schoot
met geweren op de sloepen, zoo lang hij die alleen konde
A: zien , doch verliet met overhaasting de versterking,
lj zoodra eenig gedeelte der Celebes voor hem zigtbaar
lï werd. (I) Waarschijnlijk had het vorig gevecht met
i onze dertig­ponders op een vijftig el afstands hun niet
(1) Niet wetende dat de vijand op het gezigt der Celehes met zoo-
' veel overhaasting zoude vlugten, was het achterste middelbaar kanon
met een granaat geladen. Het stuk werd door den Kommandeur op
l de kotta mara gerigt en afgeschoten, en daarna dadelijk met schroot
i _ geladen. Dit was de eerste en laatste keer dat er uit een 30 ponder
der Celebes, op eene kotta mara werd geschoten,
l