HomeEene enkele, door een zee-officier gemaakte opmerking, betrekkelijk de wijze waarop de feiten spreken in de beschrijving van denPagina 22

JPEG (Deze pagina), 692.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 22.18 MB

l
20 .
Het verzoek van den Luit. ter zee Jhr. J. M. CLIFFORD `
Koco VAN BHEUGEL om mij te mogen vergezellen , stond .
ik toe, zoowel omdat hij , als hier gestationneerd zijnde,
eerstregthebbende was om mede te doen, als ook, omdat
hij misschien nuttige inlichtingen zoude kunnen geven.
Ten einde echter geen oponthoud te geven , vertrok · oj
de Tjipannas, die volgens de bekomen rapporten zoo
veel langzamer liep, den volgenden morgen, 27 Julij i
ten 4 ure, en de Celebes ten 6 ure. De Tjipannas
scheen echter bij zulke buitengewone gelegenheden
harder te loopen dan gewoonlijk, althans toen wij ten
8 ure ’s morgens van den 27** Julij eene kotta mara in
het zigt kregen, zagen wij Q de Tjipannas schieten en
onmiddellijk daarop naar ons toe houden.
Nabij gekomen zijnde, vernam ik van den Luit. ter
zee CLIFFOHD, dat er behalve de al gereed zijnde kotta
mara, en een door ons gezien zwaar raket, met eene
woning er op, eene benting aan de Songie Kaye, vlak
achter de kotta mara was, die echter voor ons oog
nog achter de boomen en bladeren verborgen bleef, li
doch waaruit men reeds herhaald op de Tjipannas had
gevuurd.
Ik liet toen op circa 150 el afstands langs den wal
stoomen, met alle stukken aan stuurhoords zijde, gereed
om te vuren, en dwars van de kotta mara stoppen, l
waarop bij den nog langzamen vooruitgang der Gele- i
bes, de benting spoedig in het zigt kwam. N
Ons schot met den voorsten dertig­ponder werd omnid·
dellfjk beantwoord met drie schoten uit de benting, l
waarvan er maar één in het schip kwam. Nog vooruit ,
gaande, werden ook de overige stukken gelost, waarop [
t weder eenige schoten uit de benting kwamen.
Hoewel de benting voor een gedeelte achter de boo-
men verscholen was, konden wij toch duidelijk zien, dat j
de borstwering uit zware balken en boomstammen be-