HomeEene enkele, door een zee-officier gemaakte opmerking, betrekkelijk de wijze waarop de feiten spreken in de beschrijving van denPagina 21

JPEG (Deze pagina), 637.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 22.18 MB

I
19
Copie A .
an boord Z. M. stoomsclnp Cele-
1 N°· 2I5· bes; Poelo Peak, ze Jam 1850.
1 Aan
den Bevelhebber Z. M. Zeemagt bij de
expeditie in de Zuider­ en Ooster
i Afdeeling van Borneo.
L Omtrent mijne verrigtingen met Z. M. stoomsehip
Celebes, na het verzenden van mijn rapport, d. d.
25 Julij , ’s avonds laat, (geheim N". 1), heb ik de
eer UHEG. het hierna volgende te rapporteren.
In den voormiddag van den 26** Julij liet ik het
anker ligten en vertrok met mijnen onderhebbenden
bodem naar Poelo Petak;
Ten einde den vijand, die overal züne spionnen
schijnt te hebben , te misleiden, liet ik eerst een goed
uur langzaam de Negwra opstoomen, keerde toen en
ging met volle kracht naar de plaats onzer bestem-
, ming, alwaar wij even na zonsondergang aankwamen.
Bij eene conferentie met den Gezaghebber, den Luit.
ter zee Jhr. J. M. CLIFFOBD KOCQ VAN BHEUGEL en den Luit.
, B1cHON , die dadelijk aan boord plaats had, bleek er geen
gegrond vermoeden te bestaan, dat de vijand in de
, eerste twee dagen de kampong en versterking zou aan­·
vallen. De berigten, dat de vijand druk bezig was ver-
sterkte vlotten te maken en eenige daarvan spoedig
gereed zouden zijn, schenen evenwel vrij zeker te zijn.
T Ik vermeende daarop, dat ik niets beter konde doen,
dan eens de Kap0ea.s·­rivier op te gaan, te trachten
1 die vlotten op te sporen en ze bij het vinden den
vijand te ontnemen, vóór hij er nog gebruik van had
gemaakt, te meer daar ik verwachtte, dat de vijand
niet naderbij zou komen, zoo lang hij wist, dat de
j Celebes voor de kampong Plankey lag.
i W
l