HomeEene enkele, door een zee-officier gemaakte opmerking, betrekkelijk de wijze waarop de feiten spreken in de beschrijving van denPagina 19

JPEG (Deze pagina), 683.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 22.18 MB

l

l 1*7
door mij gemaakte vergelijking, vooral geen nadeejig
besluit zoude willen trekken voor mijne achtenswaar·­
dige wapenbroeders van het Oost·Indische leger, want
de zaken staan niet gelijk.
j Maar het niet meer stand houden van den vijand op
die plaatsen, waar gewapende sloepen konden verwacht
worden, op denzelfden tijd dat hü nog hardnekkig
j wederstand biedt aan zeer sterke kolonnes der landmagt,
is een feit, hetwelk ik voor mij maar niet kan overeen
brengen met de oordeelvellingen van den Heer VAN KEES,
over vele handelingen der Zee­Ollicieren op Borneo.
Waren die handelingen toch zoo weinig energiek
geweest, als zulks door den Heer VAN nnns wordt
voorgesteld, van waar dan die blijvende en krachtige
indruk op de bevolking, en dat alles niettegenstaande
j het afloopen van de Onrust, door onze vrienden en
bondgenooten op de Boven­D0e.s·.s·on.
Ik vlei mij dan ook met de hoop, dat de [leer
j VAN mms dit, door mij medegedeelde feit, zal laten
Y medespreken, wanneer er eventueel een tweede druk
van den Bamfjermasinschen krvjylg mogt noodig
ej worden. ‘ _
Ofschoon het mijn voornemen is, mij voor alsnog te i
bepalen tot de reeds gemaakte vvederlegging, op het·
t geen er voorkomt in het werk van den Heer VAN KEES,
zoo ben ik toch aan mijne mede­zeeoHicieren verpligt,
hier nog bij te voegen , dat vele verrigtingen der Marine ,
in genoemd werk beschreven, aldaar niet veel naauw~
keuriger zijn voorgesteld, dan het gevecht der Celebes
op den 27" Julij 1859.
Het is somtüds, alsof de Schrijver van den Band-
jermasinschen krijg, zich ten taak heeft gesteld, om
Q bij zijne lezers het denkbeeld te doen ontstaan, dat
onze oorlogscheepjes op Borneo, dikwerf uren lang,
zonder noemenswaardigen uitslag, op vijandelijke ver.
2