HomeEene enkele, door een zee-officier gemaakte opmerking, betrekkelijk de wijze waarop de feiten spreken in de beschrijving van denPagina 17

JPEG (Deze pagina), 665.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.52 MB

PDF (Volledig document), 22.18 MB

i.
J 15
en krachtig de vijand, nog na die vredes­proclamatie,
zijne verschansingen in het binnenland tegen onze
-2 . .
j troepen l1eeft verdedigd. Men kan daar lezen, hoc in
l September 1860, eene kolonne van 195 bajonnetten
i met een honwitser, een drie-ponder en een mortier,
t vruchteloos pogingen heeft aangewend om eene vijande-
`, lijke benting te nemen (1).
Y `Welnu mïnheer VAN REES! lk ben na 11 Juni` 1860
p e ,] ,] »
no meer dan zes maanden in de Znider­ en Ooster af~
_. S
¥ deeling van Borneo geweest, en ik weet geen enkel
t voorbeeld aan te wi`zen , dat de vi`and nog stand heeft
i .l J nu
.s gehouden op die plaatsen, waar eene oorlogsloep kon
J komen.
` Mi' is er wel een voorbeeld van bekend, dat de
._ J
vi'and eene zeer sterk ebouwde met meer dan twee-
. g ·
23 honderd man bezette hentin heeft verlaten zoodra hi'
{ 6 » J
kon weten, dat de gewapende barkas binnen de Kaha··
i`¢m­rivier was gekomen.
‘ Wi' lezen wel 0 Ja . 341 van het 1" deel van
.l l >
al het werk van den Ileer VAN mms dat de vïanden die
versterking aan óoangie Komma uit eigene beweging
is . .
Q; verlieten, omdat die kreek voor groote praauwen be-
vaarbaar was en het wordt daar voor esteld alsof dat
tt · =
ll verlaten laats had voordat de Kinsbereen met de
1 ’ °
barkas naar de Ka/ea/°cm­rivier werd eezonden.
,j J ·¤
Maar op den tijd dat zulks gebeurde, was ik te /?aml­­
i . .
s Jcrmasm.
1 . . .
V lk heb, met goedkeurtng van den chef der expeditie,
è, doch op mijne eigene verantwoordelijkheid, den last
li (1) Dc Heer VAN mms veroordeelt wel de taktiek van den Kom··
mandant dier kolonne, maar zulks ontneemt toch niets aan het
g stoutmoedig afwachten van den vijand, die van te voren niet kon
· weten, dat onze troepen juist bü die bijzondere gelegenheid taktische
1`outen zouden maken.
lt
ll

xl
tx

ii