HomeEene enkele, door een zee-officier gemaakte opmerking, betrekkelijk de wijze waarop de feiten spreken in de beschrijving van denPagina 13

JPEG (Deze pagina), 696.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.49 MB

PDF (Volledig document), 22.18 MB

l
èl
l
ll
ïj 11
äi Het juiste oogenblik waarop het eerste schot u1t den
dertig­ponder der Celebes op de benting aan den wal
vl is gedaan, werd door mij niet opgeteekend. Ik had
trouwens zoo vele andere zaken te doen, want mijn
post onder het gevecht was op de brug, die de twee
ii raderkasten vereenigt, alwaar ik de telegraaf der ma-
chinekamer onder mijn bereik had en vanwaar ik den
roerganger de wenken moest geven, volgens welke bij
het stuurrad moest draaijen , om heb schip te sturen.
Indien ik evenwel veronderstel, dat het schot bij de
verkenning ten Sà ure plaats had en ten ure het
· eerste schot der negen kogels, a 30 EQ, is gevallen,
waarmede bres werd geschoten in de vijandelijke ben­«
ting, dan zal ieder bevoegd beoordeelaar mij toestem-
men, dat er met spoed gemanoeuvreerd werd.
Wanneer ik nu hierbij aanhaal, dat in mijn rapport
duidelijk te lezen staat, dat ten llê ure de benting
aan den wal reeds was omvergehaald en in brand ge-
stoken , dan vraag ik , of iemand daaruit kan of mag
besluiten, dat de Celebes vier uren met 30·ponders op
eene vaste benting aan den wal heeft geschoten, laat
staan op een houten vlot?
j Indien ik met de Celebes voor de vijandelijke schan-
sen was ten anker gekomen, dan had ik die waarschijn-
lijk wel een half uur vroeger kunnen beniagtigen; laat
het zijn een uur vroeger. Wat had ik daar dan mede
gewonnen? Zoude ik er wel een ander resultaat mede
verkregen hebben, dan dat het aantal gekwetsten veel
grooter ware geworden? Men gelieve in aanmerking te
nemen, dat de Celebes een rivierschip is, gewapend
i voor en achter met een middelbaar kanon, E1 pivot,
twee zes­ponders in de zijden , en een zestal óén­ponders.
‘ Dat on1 de twee zoogenaamde dertig­p0nders te kunnen
i gebruiken, de één el hooge verschansing der Celebes,
gedeeltelijk als eene klep moet ncêrvallen. De bedie-~