HomeEene enkele, door een zee-officier gemaakte opmerking, betrekkelijk de wijze waarop de feiten spreken in de beschrijving van denPagina 12

JPEG (Deze pagina), 664.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.49 MB

PDF (Volledig document), 22.18 MB

z ä
E e
lj
10
ii
zoo spoedig mogelijk weder naar de ]Ve_qara­rivier terug
= te keeren. C3
De brieven van den civielen gezaghebber en van den
postkommandant te Poeloe Patak, die mij noopten mijn
station te verlaten, werden door mij, ter mijner ver-
antwoording, met mijnen brief van 25 Julij, geheim
N°.1, naar Bandjermasin gezonden
j Omtrent het gevecht dat op den 27** Julij 1859 plaats
had, veroorloof ik mij nog het hier navolgende op te
merken.
De Celebes liep volle kracht 7ä mijl; de Tjipannas,
· volgens de rapporten , slechts 3% mijl. Ik kon dus be- _
rekenen, dat, door de Tjipannas twee uren vroeger te
laten vertrekken dan de Celebes, die vaartuigen elkander
even benoorden poeloe Kamamit zouden ontmoeten,
waar wij wisten, dat nog geene vijandelijke schansen
waren. De nachtrust van dat gedeelte der equipage
van de Celebes, dat geen hondewacht had, behoefde
alzoo niet nutteloos gestoord te Worden.
's Morgens ten 8 ure van den 27** Julij 1859, kregen
wij eene kotta mara in het gezigt. Men kan nu op de
schoone kaart van den Heer VAN mms zien, dat de Ka-
j p0ea.s··rivier van al poeloe Kamzmit tot aan Socmgia
j Kaya geene hogten heeft. Toen wij de kotta mara duide-
lijk door de kijkers konden zien, Waren wij dus op zijn
minst nog een groot kwartier volle kracht stoomens er
van verwijderd.
Men leest ook in het rapport, dat de Tjipannas naar
ons afhield en de Luit. ter zee CLIFFORD aan boord
kwam; wij stoomden dus geene volle kracht door, want
eene sloep kan bij een stoomvaartuig niet aan boord l
leggen , zoo lang als de wielen goed rondslaan,
(1) Alvorens verder te gaan, dient men duidelijkheidslialve mün _;
rapport van 27 Julij 1859 te lezen, hetwelk als bijlage op dit opstel
volgt.
I .