HomeEene enkele, door een zee-officier gemaakte opmerking, betrekkelijk de wijze waarop de feiten spreken in de beschrijving van denPagina 11

JPEG (Deze pagina), 683.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 22.18 MB

9
weest, om de bezetting van levensmiddelen te voorzien,
had ik vergunning gevraagd, om daar eenige dagen
achtereen te mogen blijven, ten einde den vüand met
onze sloepen op te sporen en zoo mogelijk uit een te
drijven, althans te verontrusten.
l In de bewilliging van dat verzoek, kon echter
j niet getreden worden, omdat de chef der expedi-
, tie van oordeel was, dat de Celebes veel nuttiger
j diensten kon bewijzen op de Ncgm·a­rivier dan te
j Poeloe Petak.
Alleen werd mij vergund , om in urgente omstandig-
heden, op eigene verantwoordelijkheid, die rivier te
i verlaten. Ik ontving echter de toezegging, dat, indien
t er later meer magt beschikbaar zoude komen, en de
j Celebes kon alsdan op de Negara gemist worden , 1nen
» dan ook in overweging zonde nemen, om die magt ter
j mijner beschikking te stellen, tot het tuchtigen der
opstandelingen, onder den Pembukkel SOELIL.
In die omstandigl1eden verliet ik tot driemalen toe de
tl Negarwrivier. Eens dat de bezetting van Poelae Polak
l niet meer genoegzaam van levensmiddelen voorzien was
j en twee malen dat de veiligheid dier nederzetting ernstig
* bedreigd werd.
Op den 1niddag van den 25** Jnlij 1859, ontving ik
‘ twee brieven van Poeloe Pelak, Waarin mij werd mede-
gedeeld, dat verscheidene spionnen de tijding hadden
,j gebragt, dat de vijand begonnen was met drie kotta _
maras de Kapoeas-rivier af` te zakken en de Pembukkel `
j s0EL1L zich gereed maakte, om met eene magt van zeven-
, honderd Daijakkers, de nog onvoltooide redoute van
den Luit. BICHON aan te tasten.
I Op het ontvangen dier tijding, vertrok ik met de
. Celebes dadelijk naar Marabaham, en den volgenden
Q dag naar Poeloa Peiak, met het doel, om den vijand
zijne middelen van aanval te ontnemen en vervolgens