HomeEene enkele, door een zee-officier gemaakte opmerking, betrekkelijk de wijze waarop de feiten spreken in de beschrijving van denPagina 10

JPEG (Deze pagina), 690.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.51 MB

PDF (Volledig document), 22.18 MB

8
nadere inlichtingen zal hebben gegeven, doch nemen
de vrijheid Z.Ed. zeer beleefdelijk maar dringend te
verzoeken, ons die opheldering spoedig openlijk mede
te deelen.
Intusschen zij het mij vergund, mijn in haast ge-
schreven rapport van 28 Julij 1859, N°. 215, een weinig l
toe te lichten.
jr De versterking te Poeloe Petak werd opgerigt, om
l eene gedeeltelijk trouw geblevene bevolking, onder een
hoofd NIKODEMUS, wiens trouw boven allen twijfel ver-
heven was, te beschermen , tegen een in den omtrek
en op de Kap0eaa­rivier genestelde hoop muitelingen.
Aanvankelijk werd er daartoe een olïicier der infanterie
met een klein detachement, per steenkolensleper van D
Us, naar toe gezonden, doch die zending mislukte ge- v
deeltelijk. Daarna werd het civiele, nagenoeg geheel j
ongewapende, stoomvaartuig Tjipannas, en de gewa­ j
pende barkas der Ardjoeno, onder bevel van een zee- j
oflicier derwaarts gezonden, om het detachement der l
landmagt , toen onder bevel van den Luit. BICHON, en tl
de nieuw op te rigten versterking, te beschermen tegen
de vijandelijke aanvallen te water. l
Die aanvallen werden dan ook, zoo als wij dit in het l
J werk van den Heer VAN KEES, op pag. 83, lezen, met
goed gevolg door de barkas afgeslagen. Intusschen `
verlangde men van hooger hand zeer naar de voltooijing
der redoute te Poeloe Petak, omdat 1nen de barkas ei
gaarne tot andere diensten wilde bezigen. Op 27 Julij E
1859 was echter die versterking nog niet geheel gereed. `
De Celebes was op dat tijdstip niet te Poeloe Pam/s .
gestationneerd, n1aar belast met eene zending op de
Negara Nadat ik eens te Poeloe Petak was ge- I
(I) Van deze en mccr andere expeditiën der Cclebes, wordt
echter , tot ons groot genoegen, in het werk van dcn Heer VAN KEES `J
niet gesproken.
t