HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 9

JPEG (Deze pagina), 588.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

/
en dat zou nu , volgens den schrijver, een begrip bevatten ,
alsof wij zouden wenschen, dat het Gouvernement, als
eene wakende en zorgende Voorzienigheid , door bijzondere
beschikkingen, nu eens den lanalel, dan weder den lanel-
_ touw, en nu en dan de ngïverleécl zou helpen en bijstaan.
In ons geheele geschrijf, hebben wij steeds de algemeene
welvaart van ons land in het oog gehad; en hebben
meer over handel en nijverheid uitgeweid, dan is het
omdat wij in de meening verkeeren, dat wij minder
zijn een landbouwend volk en de bronnen van ons bestaan
ook wel degelijk in handel en nijverheid moeten gezocht
worden. Daarom willen wij den landbouw niet uitsluiten;
neen, alles wat de algemeene welvaart kan bevorderen
wenschen wij ter harte genomen te zien, en zoo de Regering
j dit nu eens als eene wakende en zorgende Voorzienig-
heid deed, zouden wij ons daarover te beklagen hebben?
j Wij verlangen geenszins voor de nijverheid, ­ en wel het
minst in den beperkten zin, waarin de schrijver de zaak
heeft opgevat, voor de fabrieknijverheid, ­ eenige bijzondere
bescherming; alleen ons volksbestaan hebben wij in het
i oog, daaraan behoort eene Regering, als wij het goed
P, begrijpen, zich zonder onderscheid te laten gelegen
i> liggen; en hebben wij beweerd, dat er iets moest geclaan
worden om eene uitbreiding van het fabriekwezen te
verkrijgen, dan is dit geschied, omdat wij van meening
j zijn, clat let falrielcwezen in een zeer naaaw verlancl
met ele algemeene welvaart staat. Zonder zijn fabriek-
wezen ware Groot­Brittannië nooit gekomen tot den bloei,