HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 8

JPEG (Deze pagina), 636.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

6
maar wij willen toch goed door hem verstaan zijn: dat
brengt onze praktische leer van zelve mede.
In de eerste plaats komt in aanmerking de voorloo­
pige exceptie, waarmede de schrijver aanvangt. Wij
weten niet dat wij in onze brochure eenige aanspraak _
hebben gemaakt om de bijzondere belangen der nijver-
heid lclentielc met het staatsbelang te verklaren en ze,
zoo als hij zegt, er naast, zoo niet boven te stellen:
is iets van dien aard daarin te vinden, dan betuigen
wij dat dit in geenen deele onze bedoeling is geweest.
Wij gaan volstrekt niet uit van de stelling, dat eene
regering verpligt is te zorgen voor en te waken over
de speciale belangen der nijverheid, de speciale be-
langen van den landbouw, de speciale belangen van
den handel, en hebben niet het minst er aan gedacht p
eene vergelijking tusschen die takken van volksbestaan
te maken; maar wij hebben getracht te betoogen, dat, j
als eene regering een stelsel aanneemt, zij daaraan ge-
trouw behoort te blijven, en dat dit niet geschiedt ,
hebben wij, met daadzaken, uit het tarief van in- en
uitgaande regten bewezen. Wij hebben gezegd: wilt ge r
vrijgevig zijn, wilt ge geene bescherming, blijf dan dat jl
stelsel getrouw in alles; dat is geheel iets anders, "
dan men heeft opgevat. Wij hebben gezegd en her-
halen, dat wij geen voorstanders van beschermende
regten en in het geheel niet van hooge regten zijn, maar
dat wij geloofden dat er toch lets gedaan moet worden, E
om eene uitbreiding van het fabriekwezen te verkrijgen;