HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 7

JPEG (Deze pagina), 492.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

In de Arnáemscke Conmni van 1 Augustus ll.,
NO. 2937 en volgenden, vinden wij een oordeel uitge-
bragt over onze Beschouwingen 0ver de belangen der
Nederlanclscáe nzjnenáeicl, eenigen tijd te voren in druk
7 uitgegeven. Hebben die beschouwingen bij hen, die eene
j vrijgevigheid gnancl nzé'nze voorstaan, geen weêrklank
i kunnen vinden; toch willen ook wij gaarne erkennen,
dat wij met hen naar één doel streven en hun dank
j verschuldigd zijn voor de heusche wijze, waarop het
oordeel is uitgebragt. Ook in het schrijven der Arnáenz­
. scáe Conmnö vinden wij veel goeds; wij verschillen
alleen in de beschouwingen. De schrijver van de
artikelen in die courant is een goed theorist; hij weet
zijne leer te verdedigen; maar hij is niet altijd juist
4* in zijne opvattingen; hij verstaat ons meermalen ver-
; keerd en dat willen wij toch niet; reden genoeg waar-
t om wij dan ook reeds voor lang de pen zouden hebben
opgevat, indien het ons niet aan den noodigen tijd had
ontbreken. VVij zien wel geen kans om onzen theore-
tischen tegenstrever tot andere denkbeelden te brengen,