HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 46

JPEG (Deze pagina), 638.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.26 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

44
zouden wenschen, dat alle Staten tot het begrip kwa«
men, alle mogeli_jke in- en uitvoerregten af te schaf-
fen ; maar zoo lang dit niet geschied is, zoo lang iedere
natie alleen hare huishouding bekijkt en tracht in het
belang daarvan te handelen , moeten wij Wenschen dat dit
ook bij ons geschiede. Wij wenschen vooral voor onze
landgenooten een betere toestand te doen geboren wor-
den. Een groot deel der natie lijdt door gemis aan
arbeid gebrek, en dat dit het geval is, kan uit niets
beter blijken dan uit de werkloonen , die niet eens
toelaten dat de werkman in zijne eerste levensbehoeften
kan voorzien; terwijl het in waarheid geen geheim meer
is, dat velen geheel broodeloos rondloopen. Het is voor
ons een eerste, een dure pligt, naar de middelen uit
te zien, om daarin verbetering te brengen; niet in
fmazäe Meereáiseöe berekeningen , maar in pwaktisene
amzwenrlinyen , moet die verbetering gezocht worden ,
en wel verre van de vervaardiging van het werk dat
er is, in het buitenland te begunstigen , moet men zijn
best doen het te behouden. Eerst wanneer alle handen
arbeid hebben, kan men zeggen dat de natie eene
wenschelijke welvaart geniet; en nu moge men ons j
daarover met den titel van 11 armverzorgers" vereeren , _
ons is dit wel; mits het doel maar wordt bereikt, en ­
daartoe hebben wij inderdaad een schat van middelen i
in eigen hand. Wanneer wij ons eenvoudig konden
bepalen om te voorzien in de behoefte van onze Indi-
j sche bevolking, die op 20 millioen geschat wordt, wan-