HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 45

JPEG (Deze pagina), 592.13 KB

TIFF (Deze pagina), 6.25 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

43
toegepast? Die leer stelt zich eene denkbeeldige maat-
i schappij voor, eene maatschappij, wij hebben het reeds
gezegd, waarbij men van den regel uitgaat dat alle
handen arbeid hebben, dat ieder een bestaan kan
vinden, ieder leven kan. Wij niet alzoo, als prac-
ticus nemen wij de maatschappij zoo als zij bestaat.
Ziet daar het verschil. VVij herhalen: wat moet er van
worden? Wanneer men op dien weg voortgaat, dan is
het te verwachten dat het groot aantal behoeftigen, alie
aan alles gebrel: bebberz , nog zal vermeerderen; dit voor-
uitzigt is waarlijk niet verblijdend, en wij gelooven dat
het wel de moeite waard is daarop de aandacht te
vestigen. Konden wij arbeid voor- alle ledige handen
vinden, wij zouden vrede hebben met het stelsel, dat
wij immers voor Hamburg uitmuntend hebben verklaard;
maar daar zit juist de knoop. Dat stelsel gaat uit,
wij hebben het reeds in onze` vorige brochure gezegd,
van ele valscbe emlerslelllrzg, clal overal ea lea allen
lüele gelegeabeicl lol arbeill, 2;00r wie arbelclea wil, aarz-
wezig is ; en het vormt den grond der staathuishoudkundige
leer, alle alle bescbermlag, van wel/sea aarrl 00/E
wezen mag, verblecll. Wij zeggen van de rualscbe onder-
slelling, en wie zal beweren dat die onderstelling oziel
valscb zou zijn? ‘
I En wat is nu de slotsom van ons schrijven? Wij
hebben getracht onze beschouwingen duidelijker te
maken, ons beter te doen verstaan. Wij zijn het
met onzen tegenschrijver in beginsel eens. Wij
1