HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 44

JPEG (Deze pagina), 645.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.25 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

42
aangelegenheden; zulk een raad van toezigt moge uit
zooveel personen bestaan als men slechts wil, maar de
man zelf moet vrij en onbelemmerd kunnen handelen.
Die man zal met generaal VAN DEN Boscn begrijpen,
dat van het eigenbelang dier menschen, waarvoor men
te zorgen heeft, partij moet worden getrokken; dit moet
de hoofdspil zijn, om welke het rad-zich heeft te bewe-
gen. Geene andere drijfveer dan de zucht om zijn va-
derland en zoo velen armen natuurgenooten nuttig te
zijn, moet de daden van dien man besturen; daden, die
hem ter onsterfelijkheid leiden.
Wij meenen door ons schrijven genoegzaam te heb-
ben bewezen, dat wij geene protectionnisten pur sang
zijn; ook wij leven en ademen voor alles wat naar
vrijheid zweemt, doch zijn van oordeel dat onze natie ,
door omstandigheden niet zoo geheel van hare schuld
aan bedrijvigheid ongewoon geraakt, tot eene zekere wer-
keloosheid is vervallen, waaraan men te gemoet_behoort
te komen, zal men er verbetering van mogen hopen. De
goede geest moet met zorg weder opgewekt en geleid `
worden; dit kan voorzeker niet alleen door fraaije rede-
neringen geschieden; krachtiger middelen behooren te
worden gebezigd. Buitendien, zouden wij zeggen,‘wordt
het gebiedend gevorderd, om te trachten den toestand
der natie in het algemeen te verbeteren, vooral dien van i
den van handenarbeid levenden stand; wat moet daarvan
lj worden, wanneer de leer der staathuishoudkunde, zoo
[ als zij gepredikt wordt, zonder eenige wijziging wordt