HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 42

JPEG (Deze pagina), 636.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.25 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

· 40
overgegaan; deze hadden zeker, dit is buiten kijf, ge-
heel andere inzigten, natuurlijk te goeder trouw, en
daaraan schrijven wij het gerustelijk toe, dat de
onderneming niet heeft beantwoord aan hetgeen de
stichter er zich van voorstelde. Wij hebben het voor-
regt gehad generaal VAN DEN Bosorr persoonlijk te l
kennen, en dat reeds toen hij, wij rneenen in 1819,
de Illaaáscáappqï van Welclarlig/reicl, onder het patro­ [
naat van Z. K. H. Prins FREDERIK der Neclerlmzrlea,
oprigtte. Honderden malen heeft hij gezegd, en wij
hooren het hem nog zeggen: 11 De hoofden der gezinnen,
den man, de vrouw, cijfer ik niet alleen geheel weg, ik `
zal tot aan hunnen dood voor hen te zorgen hebben, maar
de kinderen, zie dat worden mijne landbouwers, waarop ik
reken ;" en zoo het ons voorkomt met volle regt. Sedert
zijn er 4:4 jaren verloopen. Wat is er van die kinderen,
wat van hunne nakomelingen geworden?
Wij hebben generaal VAN DEN Boson veel over zijne
plannen hooren spreken; nog herinneren wij ons leven-
dig de goede verwachtingen die hij er van koesterde;
geen wonder dan ook dat wij nog immer van meening
blijven, dat de Jlfaaáscáappü van Weldadigäeicl, wan-
neer zij naar de inzigten van generaal VAN DEN Bosorr
beheerd kon worden, ­ en waarom zou zij dat niet? -
tot de meest gewenschte uitkomsten kan leiden , A
althans in onzen tegenwoordigen tijd, een tijd die voor l
den landbouwer eens, dat is gewis, de gouden eeuw zal
genoemd worden. Als de boeren toch in Noord-Bmbmzá