HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 41

JPEG (Deze pagina), 577.45 KB

TIFF (Deze pagina), 6.24 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

39
veel kan er nog gedaan worden , om ons ecne betere
toekomst voor te bereiden. Wij moeten dit vooral zoe-
ken in eene doeltreffende opleiding van het volgend
j geslacht. Laten wij niet vergeten, dat de beroemdste
li mannen mannen waren die wat ondervonden hadden;
hoe velen zouden wij er niet van kunnen opnoemen ,
die, in zeer nederigen stand geboren , zich een weg
gebaand en hunne namen aan de vergetelheid onttrok-
ken hebben. Het is de bevordering van de algemeene
welvaart, en dus niet alleen van het fabriekwezen , en
nog veel minder van eene enkele fabriek , die ons ,
daaraan niet gewoon, de pen doet voeren. Wij wen-
sehen dat op alle mogelijke industriën, die van land-
bouw , handel, scheepvaart en fabrieken , de aandacht
der Regering gevestigd zij en blijve.
Een der gewigtigste ondernemingen zien wij in de
Maatscáappä van Weldaeligáeid, door den genialen ge-
neraal VAN DEN Bosorr gesticht. Nooit is voorzeker
iets beter uitgedacht orn handenarbeid tc verschaffen
en armoede te keer te gaan. Onvruchtbare gronden
in vruchtbare akkers te herscheppen, ons land daardoor
meer productief te maken en onze arme landgenooten
tevens aan arbeid en brood te helpen: wat kan men
beter uitdenken? Had de stichter steeds aan het hoofd
der zaak kunnen blijven, voorzeker waren er gunstiger
resultaten van ondervonden; doch toen hij tot andere ge-
wigtige betrekkingen werd geroepen, is het beheer en de
leiding dezer belangrijke onderneming in andere handen