HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 39

JPEG (Deze pagina), 576.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.27 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

xl
2
ll
ll
in bloeijenden toestand verkeeren. Wat is nu hier het
beginsel? De ontwikkeling der nationale industrie aan te
moedigen op verslmzdlqe wüze; maar zeker niet, om haar
jl een monopolie, in strijd met de algemeene welvaart, te i
Q verschaffen. Nog zou de Handelmaatschappij , naar
{ onze bescheiden meening, veel goeds kunnen stichten.
zou er niet voor moeten terugdeinzen eenige offers
te brengen, om het verkrijgen van fabrieken, die in
de behoeften van onze koloniën konden voorzien, te
f bevorderen.
Hoezeer onze natie, en vooral wij Amsterdammers,
behoefte hebben aan opwekking van een nieuw leven,
waarbij de dierbaarste belangen van het Vaderland
betrokken zijn, kan getuigen het gebeurde met de
doorgraving van Holland op zijn smalst. In waar-
heid , zoo iets hadden ons toch niet voorgesteld.
Men heeft de zaak als eene levenskwestie voor Am-
sterdam beschouwd; men heeft gejuicht en gejubeld ,
toen eene koncessie voor de doorgraving was verkregen,
en toen het op stuk van zaken kwam, kon, of liever
wilde het rijke en magtige Amslcrdam de voor deze
onderneming benoodigde gelden niet bijeenbrengen.
° bevonden ons op den dag der inschrijving buitens-
lands, en stonden vreemd op te kijken toen wij , terug-
gekeerd, het lot der inschrijving vernamen. Toen
hebben wij gemeend, - hoezeer groot voorstander van
de verbetering van het Noord­Hollandsch kanaal, en
terwijl wijnog immer betreuren dat zooveel jaren geleden