HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 36

JPEG (Deze pagina), 634.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

34
welke mate? l1oe onbecluiderzcl? en daardoor zou nu
onze bewering, dat wij in de opgemoemde zaken niet Y
voor het buitenland kunnen werken, gelogenstraft wor-
den? Celui qui pmuve trop we prozwe rien; zoo gaat
het ook onzen geaohten tegenschrijver; want door te
willen beweren, dat wij, niettegenstaande de hooge in-
komende regten van het buitenland, er toch voor werken gt
kunnen, zou het wel schijnen alsof hier te lande goed-
kooper dan elders kon gewerkt worden, en dit is toch V
zeker zijn zoeken niet geweest. Wij hebben de tabellen i
nagezien, omdat hij dit verlangde, maar eigenlijk was E
het niet noodig; ieder met ons weet dat vele- zaken, l
gedeeltelijk hiervcren opgesomd, van het buitenland geĀ· t
trokken worden. i
Telken male wordt ons voorgehouden, alsof wij alleen V
de fabrieknijverheid, en bepaaldelijk de fabriek van
stoom- en andere werktuigen voor oogen hadden. Wij l
begrijpen volstrekt niet, wij herhalen het, hoe men
daaraan komt. Onze geheele brochure draagt de blijken
van het tegendeel; zij bestaat uit 37 bladzijden, men
gelieve slechts na te zien wat daarin, te beginnen met
blz. 1-9, wordt behandeld, om zich van de onjuistheid
van dat beweren te overtuigen. In waarheid, wij heb-
ben geene reden om de zaken zoo bekrompen in te zien.
Met alle bescheidenheid maken wij deopmerking, dat,
naar het ons voorkomt, onze tegenpartij dit doet: deze
toch wil in fabrieken armhuizen , in de fabriekanten arm-
verzorgers en in de werklieden bedeelden zien. Wij komen `