HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 32

JPEG (Deze pagina), 629.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.23 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

l
30
Het zijn niet alleen de fabriekanten, het zijn niet al-
leen de werklieden, die daarbij wel zouden zijn gevaren;
neen, de gulden, aan den werkman voor zijn dagloon
betaald, komt spoedig in de handen van hen die in
de verschillende behoeften van den werkman voorzien,
en ook daar blijft die gulden niet rusten, maar strekt
om honderden te doen leven. Wil men een voorbeeld
van wat eene fabriek vermag, die aan een groot aantal
werkliede11 arbeid verschaft, men bezoeke slechts, wij
hebben het reeds vroeger gezegd, de eilanden Oosten-
burg, Wittenburg en Kattenburg te Amsáerclam, welke
eilanden te zamen geene onbeduidende gemeente uitma·
ken, en men zal met iederen stap welvaart zien, als
een gevolg van de daar bestaande belangrijke inrigting.
Ontneem aan die fabriek haren arbeid, laat er n niet
aan gelegen liggen, moedig vreemde concurrentie aan, en
wanneer het verschil over drie millioen slechts f 400
bedraagt, bedenk u niet, geef het werk aan den Engelschen
concurrent ; laat het beginsel van vrijgevigheid guaml
même zegevieren: ­- gij zult er helaas! spoedig de treurige -
gevolgen van ondervinden. De fabriek zal, in plaats van j
vooruit-, achteruit gaan; zij zal menschen moeten af-
danken, er zullen zoo vele guldens minder, dan waaraan
men gewoon is en de voornoemde eilanden hunne voor-
spoed te danken hebben, op die eilanden in omloop
komen, en van lieverlede zal die voorspoed en welvaart
verdwijnen, en door armoede en ellende vervangen t
worden. Wij spreken vrij natuurlijk van deze fabriek,
I
l
s
h