HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 31

JPEG (Deze pagina), 584.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.21 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

29
diets te maken, dat hun aller, hun algemeen belang
medebragt, die bijdragen in het buitenland en alzoo
aan anderen te besteden? Zouden zij dat kunnen geloo-
ven , zij die hunne arme medeleden moesten ondersteunen?
1 En dan de gebreklijdenden zelven, zouden deze, terwijl
zij gebedeld brood moesten blijven eten, zich door zulke
fraaije theoretische bespiegelingen tevreden kunnen stel-
len? Wij hebben reeds gewag gemaakt van de onbegrijpelijke
beslissing, welke door de Hooge Indische Regering dezer
dagen omtrent de exploitatie van verschillende stoom-
bootlijnen ten behoeve der Indische vaart is genomen.
Vi/`ij zouden wel willen vragen, of onze voorvaders dan
met hun goed en bloed de bezittingen hebben gekocht,
om, met voorbijgang van hunne eigene landgenooten, er
vreemden van te doen voordeel trekken? Het huishouden
van den Staat is, naar onze meening, niets anders, maar
op grootere schaal, dan het huishouden van den parti-
culier. Zal deze nu zijn eigen gezin gebrek doen lijden,
I om zijnen buren overvloed te kunnen schenken? Het spreek-
woord: 1/ het hemd is nader dan de rok ” en meer
soortgelijken, mogen wel bij ons verdwijnen. Aan een
i beginsel, hoezeer te goeder trouw, worden onze arme
lf landgenooten, die ook liever arbeiden dan gebeclelcl brood
i eten, opgeofferd. Voor gemelde stoomvaartlijnen zal
; eene vloot van 12 schepen noodig zijn, welke, naar
rekenen, p. m. 3 millioen moeten kosten. Vlïanneer ·
j nu de exploitatie aan het vaderlandsche huis geschonken
werd , hoeveel menschen zouden daarvan hebben geleefd?