HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 29

JPEG (Deze pagina), 580.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.24 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

r
l

E
27
wilde brengen, zouden wij dit zeer afkeuren, want
Hambmgq, dat niet meer dan 150,000 inwoners heeft,
welke allen door handel en scheepvaart hun bestaan vin-
den, heeft geene behoefte aan fabrieken; ja, het zou
Y van Hrzmözrrg een zeer verkeerde politiek zijn, als het
ii door premiën of beschermende regten fabrieken trachtte
te verkrijgen; in die stad zouden de daartoe noodige
handen te kort komen, of men zou ze van elders moeten
ontbieden , en daarmede zou niet veel gewonnen zijn.
Hamburg; doet veel wijzer, om al wat het voor zijnen
handel en zijne scheepvaart behoeft van elders te trekken
en wel daar waar 1nen het best te regt kan. ls Nerlerlmzcl
1 nu in denzelfden toestand, dan doet het verstandig even
zoo te handelen, maar dit zij verre; Nederlaml heeft
eene bevolking, waarvan een groot gedeelte geen
i middelen van bestaan bezit; wij hebben bij ons voor-
j beeld %O aangenomen, maar dit cijfer is veel te
j gering, doch de hoeveelheid doet er niet toe; wij heb-
ben het reeds gezegd, die '%O moeten onderhouden
worden door de SAO, die het noodige bezitten om in
hunne behoeften te voorzien; nu hebben die BAD, wil-
i len wij eens aannemen, behoefte aan locomotieven,
’j daaraan willen zij eenige millioenen besteden, wat is
nu natuurlijker, dan dat zij aan de %O de vervaardi-
ging er van opdragen? dan zal daardoor van zelf dit cijfer
verminderen en zij zullen alzoo een veel minder aantal
{ menschen hebben te verzorgen. Wanneer eens belangrijke j
l sommen voor buitenlandsche rekening bij ons besteed