HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 28

JPEG (Deze pagina), 628.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.24 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

r
i

E
26
vraag volgen, of dat verstandig en of het niet veel
wijzer was, dat men, in plaats van de vermelde zaken
uit het buitenland te trekken, zich die door de @{0
deed verschaffen ; men zou immers daarbij al den arbeid
van de %0 winnen? Wij herhalen, het bevreemdde ons Y
dat men deze belangrijke vraag onbeantwoord heeft *l
gelaten. VVij hebben - en daarom is en blijft het ons
eigenlijk te doen - eene pmkáiscáe beschouwing willen
geven. In den grond der zaak zijn wij het met onze
theoretische tegenstrevers eens ; maar wij moeten de zaken
nemen zoo als zij zijn, en niet zoo als zij moesten of
konden wezen. Wiij willen gaarne erkennen, dat Wij
de staathuishoudkunde niet hebben bestudeerd, zoodat wij *
ons dan ook van zelven geheel op praktisch terrein bewe­
gen, en daarom getracht hebben, op pmkáiscáe wüze 3
aan te toonen,_ dat het vriigevige stelsel, hetwelk ook wij
aankleven, zich noodzakelijk naar de omstandigheden,
waarin men verkeert, moet schikken, zonder dat men daar-
om het stelsel behoeft te verlaten. Men kan autocraat en
toch vrijgevig in zijne handelingen zijn, verbeelden wij ons.
Het stelsel dat door de vrijgevigen grzmzd même wordt ge-
predikt, is op zich zelf goed en regtvaardig: wanneer ‘
de 100 gezinnen, waarvan wij, als eene maatschappij
vormende, hebben gesproken, bestaan uit menschen
die allen, ieder voor zich, de noodige middelen bezitten
om er van te leven; dan is het nitmuntendqxïvii een
stap, een grooten stap verder te gaan ; wanneer b. v.
Hamburg; eenig ander dan een vrijgevig stelsel in werking I