HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 25

JPEG (Deze pagina), 558.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.22 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

I
I
23 N
ben! Neen, bezield met de overtuiging, dat ons land,
wanneer men de zaak slechts begrijpt, eene welvaart kan
te gemoet gaan, waarover men zich zou hebben te ver-
bazen, konden wij alleen algemeene belangen, de bevor-
dering der algemeene welvaart van het geliefde vaderland ,
D voor oogen hebben. Zoo heeft men ons ook, tamelijk
irorzisck, toegevoegd, dat, wanneer de staathuishoud­
kunde van markt spreekt, wij ons daarvan eene geheel
, andere voorstelling maken, dan het woord markt be-
teekent; wij zouden ons, meent hij NB., eene markt
voorstellen als een plein, met boomen en kramen, waar
verkoopers en verkoopsters hunne waar uitventen ; neen,
j geachte schrijver, daarin vergist ge u , en dat mag
ons bevreemden, omdat wij op bladz. 20 onzer Be-
i sckouwirzgerz, van eene kaáoerzmarkt sprekende, toch dui-
j delijk genoeg hebben te kennen gegeven, wat wij door
j het woord markt verstaan. In eene handelsstad levende,
I is dit ook geen groot wonder; daar hoort men dagelijks
l spreken van markt, in zulk een zin die zulke err0rz.e·z¢se
denkbeelden van zelve uitsluit: er is veel of weinig koflij
1 aan de markt, de markt is tlaauw, de markt is over-
j voerd enz. enz. Neen, nogmaals neen, wel degelijk, in
de beteekenis van het woord, zoo als de staathuishoud-
l kunde niet alleen, maar ieder handelaar l1et beschouwt,
hebben wij gevraagd, of artikelen als werktuigen,
huisraad, piano’s en zeer vele andere zaken, vat-
baar voor eene algemeene markt waren. Wie kan zich
daarvan eene markt voorstellen? lieten wij daarop vol-