HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 24

JPEG (Deze pagina), 618.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.22 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

l
I
22
dat zij even goed en even goedkoop kon werken, als hare
Engelsche concurrenten, - dan toch eigenlijk dienen moest?
Maar verlangen wij geen bescherming van beslnnncle
fabrieken, voor de niet beszfnnncle en zoo zeer door ons
gewenschte, namelijk de fabrieken van voorwerpen die hier
te lande nog niet worden vervaardigd en van algemeen i
belang kunnen geacht worden , wij verlangen ze wel, {leek
alleen lnrlelgk, alleen mn alie fabrieken le bekomen en
gelegenheid te geven ter verkrijging van de vereischte
reputatie, om te kunnen blijven bestaan, even als de
stoomwerktuigenfabriek. In dien zin komen al dadelijk
de fabrieken voor de vervaardiging van locomotieven in
aanmerking; dat is geheel iets anders, zoo als wij reeds j
hiervoren hebben getracht duidelijk te maken, dat is eene
geheel nienzue zaak; zij moeten niet met eene stoom- l
werktuigenfabriek verward worden, en voor deze hebben
wij dan ook gewenscht dat iets geclnnn wierde, opdat en
er kernen zenclen, even als voor alle andere fabrieken,
alle kier le lnncle nog nreevnrl zyn, zoo als katoen- en »
vlasspinnerijen enz. Wij beschouwen het fabriekwezen
niel op zich zelf, zoo als gij meent, geachte schrij-
ver; wg wenscken niel, dat daarop bg] nilslniling A
acht worde geslagen, dit zij verre; wij wenschen het
voor alle mogelijke industrie, voor alle mogelijke be- i
drijven; want welk bedrijf is er dat geen industrie ‘
zou zijn: handel, scheepvaart, fabrieken, landbouw,
is dat alles niet industrie? en nu zouden wij, volgens
den schrijver, alleen aan het fabriekwezen gedacht heb-