HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 23

JPEG (Deze pagina), 597.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.25 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

l
1 21.
4 jaar 1826 bestaat, heeft aan den consument nooit de
_ al inkomende regten in rekening gebragt; integendeel, zij
jj heeft er steeds naar gestreefd, om e00 goed/c00pnz0gelrj,t,
l‘ ja beneden de prijzen van het buitenland te leveren, en
meer dan eens is haar dit gelukt. Deze fabriek, eenrnnal
eene zekere repnlalie verkregen leböencle , lee/Z geen le-
leefle neegenaarncl rneer aan öeselerrnencle reglen en
deze werelen 00/: niet n00r naar Zaegeercl, maar bij den
aanvang, toen zij begon, led er wel rleyeläk beáeefzfe
aan; de geachte schrijver heeft ons hier niet willen
verstaan. Wij hebben toch duidelijk met andere woor-
den gezegd, dat de besparing der bovengenoemde f5000
l het lokms was, waardoor de bestelling werd verkregenl
Wanneer eens geene inkomende regten hadden be-
staan, en de prijzen gelijk met de Engelsche prijzen
geweest waren, dan had men buiten kijf de voorkeur G
aan de Engelsche werktuigen geschonken, en ieder
die het tegendeel beweert, toont daardoor, dat hij noch
de zaak, noch zijne landgenooten kent. Het komt
misschien uit het beginsel van bescheidenheid voort,
Want wij Hollanders zijn meerendeels van gevoelen, dat
andere natiën het veel beter weten en kennen dan wij;
de beoefenaars der staathuishoudkunde maken hierin
echter een onderscheid: zij huldigen de omgekeerde
leer. Wij vermeenen hiermede de vraag te hebben
beantwoord van den geachten schrijver der artikelen in de
Arnleznsele C0nren2f, namelijk: waartoe deze bescher-
ming, - die hij n00rlel00s noemt, omdat de fabriek bewees