HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 22

JPEG (Deze pagina), 635.28 KB

TIFF (Deze pagina), 6.25 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

l
il
r 20 i
en. komt ons zelfs strijdig met de wetten der natuur 4
voor. Wat bestaat er in de wereld dat 07Z?7@7‘LZ7Z(Z67'd V al
kan blijven? Neen geachte Schrijver! hierover worden
wij het niet gemakkelijk eens; hier wordt de theorie,
hoe fraai zij ook schijnen mag, onzes inziens, door de
praktijk beschaamd gemaakt. `Wij hebben gesproken, ja,
. van een uniform inkomend regt van 5 pct., maar wij
hebben getracht aan te toonen, welk gebruik de goede
fabriekant , de fabriekant die zijne zaak verstaat, van dat
regt behoorde te maken: niet om er zijne prijzen mede
te verhoogen, maar om zich van bestellingen te ver-
zekeren, die, althans hier te lande, in zake van vreemde
concurrentie niet zoo gemakkelijk zijn te verkrijgen. l
VVij hebben tot voorbeeld aangehaald de hier bestaande
fabriek van stoomwerktuigen, die, toen de inkomende
regten op die werktuigen 6 pet. bedroegen, er alleen
gebruik van maakte als een lokaas om bestellingen te
bekomen. Een paar stoommaehines kostten b. v. in
E72y€Zd72(Z f 50,000; daarop kwam 6 pct., zeg met de
opcenterf 8 pct. aan inkomende regten en nog eens 2
pct. aan andere onkosten, maakt te zamen 10 pet. en
bijgevolg f 55,000, waarop het paar werktuigen hier
te lande kwam te staan. Nu bood de fabriek de vermel-
de werktuigen tot den Engelschen prijs, dat isj`50,000,
aan en had am de besparing mu f 5000 de Zevemmfie
fe rlcmkerz, welke haar anders ongetwijfeld zou ontgaan
zijn. De fabriek van stoom- en andere werktuigen, wel-
ke wij hier op het oog hebben gehad en die sedert het
l
l