HomeBeschouwingen over de belangen onzer nationale nijverheidPagina 21

JPEG (Deze pagina), 579.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.25 MB

PDF (Volledig document), 27.35 MB

19 ­
heeft natuurlijk ten doel, een prijs zoo laag mogelijk
te verkrijgen; aan dat doel is beantwoord, en wanneer
wij nu als magthebbende in de zaak te beslissen hadden
gehad, dan zouden wij den Engelschman tot ons hebben
, doen komen en hem eenvoudig hebben medegedeeld, dat
t er slechts een verschil van f 400 tusschen de aanbieding
van een landgenoot en een vreemdeling bestond en het
j dus wel van zelf sprak, dat aan den landgenoot de
onderneming werd gegund, waarbij zoo vele andere be-
langen in het Vaderland betrokken waren. De Engelsch­
jl man, die weet dat zijne Regering niet anders zou
handelen, zou daarin niets vreemds hebben gevonden;
terwijl hij nu om de kleingeestigheid der Hollanders,
j die aan een beginsel eigen belangen ten offer brengen,
j in de vuist moet lagchen. Men behoort eerlijk te zijn,
maar men kan alles overdrijven. hebben gezegd,
dat de Engelsche Regering bepaald anders zou gehan-
deld hebben en zie hier alweder het bewijs: De En·
gelsche Regering heeft bij eene soortgelijke inschrij-
j ving, ook zeer onlangs, namelijk die van de ex-
ploitatie van verschillende stoomvaartmaillijnen aan
de Peninsalar anal Oriental Ocnqaany de exploitatie ge-
, gund, niettegenstaande de Eastern Company lager lazl
ingeschreven, en alzoo is door de Engelsehe Regering
ook wel degelijk eene wijziging in het beginsel van
inschrijving gebragt, omdat zij het in hare belangen
raadzaam heeft geoordeeld. Aan een beginsel stokstijf
vast te houden, heeft onzes erachtens ni rinze ni raisen,